Stadsliden 6:2 – Olofsdal

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar  för i huvudsak bostads­bebyggelse, men även att ge möjligheter att tillgodose behovet av nya förskolelokaler och särskilda boenden för äldre.

Diarienummer BN-2014/01066

Just nu pågår en enkät bland elever på Mariehemsskolan och Bräntbergsskolan i syfte att fånga de ungas behov i utemiljön i sina bostadsområden. Vi bjuder även in eleverna till fördjupade samtal efter sommaren.

Du som är går på låg- eller högstadiet och/eller bor i Mariehemsområdet: Scanna QR-koden ovan med din mobil eller gå till enkäten i webbversion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2014-10-22.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2016-05-16 till och med 2016-06-06.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-06-07 till 2023-06-30

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 30 juni 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/olofsdal