Detaljplanen för Töreln 6 och del av Ersmark 22:2 är antagen

Detaljplan för fastigheten Töreln 6 och del av Ersmark 22:2 har antagits av byggnadsnämnden 2024-05-22, § 128.

Beslutet med alla tillhörande handlingar finns på detaljplanens projektsida.

Beslutet får överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklaganden ska lämnas skriftligen till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är 2024-06-19 enligt 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Ange i överklagandet:

  • Vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer eller paragraf som framgår av beslutet)
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Vilken ändring du vill ha
  • Ditt namn, postadress och telefonnummer

Skicka med handlingar eller annat som du tycker stödjer din uppfattning.
Skicka ditt överklagande via e-post till detaljplanering@umea.se eller per post till:

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
Detaljplanering
901 84 Umeå

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Frågor om planprocessen besvaras av:

Karin Strömberg
koordinator
Detaljplanering
090-16 64 96
karin.stromberg@umea.se

Frågor om ärendet besvaras av ansvarig handläggare:

Sandra Thomée
Detaljplanering
090-16 12 11
sandra.thomee@umea.se

Sidan publicerades