Töreln 6

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i flerbostadshus i enighet med översiktsplanens förtätningsstrategi. Tillkommande bebyggelse anpassas till den omgivande bebyggelsen avseende höjd, placering och utformning.

Syftet är också att säkerställa en hållbar dagvattenhantering samt möjliggöra för uppförande av nätstation inom området.

Diarienummer BN-2021/00664

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-06-16.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2022-11-18 till 2022-12-09

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-05-16 till 2023-06-06

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte i form av drop – in kommer att hållas den 24 maj. Under drop-in mötet finns möjlighet att ställa frågor om planförslaget och planprocessen till olika kompetenser inom kommunen samt av plankonsult.

Datum: Onsdag 24 maj 2023
Tid: Drop-in mellan kl. 16-19
Plats: Ersboda folkets hus, lokal Folkan Café

Välkommen!

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2024-01-17 till 2024-02-16

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 16 februari 2024

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/toreln6