Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Ny lokalförsörjningsplan för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Förutsättningarna för äldreomsorgen har förändrats. Andelen äldre ökar och de som har beviljas plats på vård- och omsorgsboende har ett större omvårdnadsbehov.

Samtidigt är det svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. I det här läget blir funktionella lokaler en absolut nödvändighet för att kunna bedriva en trygg och säker vård och omsorg.

Därför gav äldrenämnden i april 2023 i uppdrag till äldreomsorgsförvaltningen att göra en risk- och sårbarhetsanalys av samtliga vård- och omsorgsboenden. Analysen och ett antal förslag till förändringar presenterades för äldrenämnden 21 september och beslut fattades 25 oktober. Samtliga förslag syftar till att säkerställa patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det här är en del i den förändringsresa som krävs för att kunna erbjuda trygg och säker vård och omsorg.

Vilka fördelar för arbetsmiljön skapas i och med förändringen?

Vi får större möjligheter att samplanera mellan enheter och boenden och kan på det sättet stötta varandra på ett effektivare sätt. Vi får funktionella utrymmen för exempelvis omklädning som är ett krav i arbetsmiljölagen.

Vilka fördelar för patientsäkerheten skapas i och med föreslagna förändringar?

Föreslagna förändringar lägger fokus på att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter) att kunna ge samma nivå av stöd till samtliga boenden. Välfungerande läkemedelsrum är ett exempel på något som behöver säkras.

Hur kommer det sig att man föreslår olika förändringar för olika boenden?

Boendena har olika förutsättningar vilket ger olika förslag till beslut. Det kan till exempel handla om rekryteringsmöjligheter, tillgång till olika kompetenser så som exempelvis sjuksköterska, lokalernas utformning och befolkningsprognos.

Vilka förändringar kommer att ske?

Information om beslutet finns att läsa i nyhet från äldrenämndens sammanträde.

När sker förändringen?

Äldrenämnden fattade beslut i ärendet 25 oktober. Sjöbacka vård- och omsorgsboende undantogs beslutet och en fördjupad analys ska nu göras för det boendet. Övriga beslutspunkter bifölls. Nu startar arbetet med detaljerade tidsplaner för respektive boende där förändringar ska ske. Berörda kommer att informeras så snart planeringen är framtagen.

Kommer det att sägas upp personal?

Nej, ingen kommer att sägas upp. Alla medarbetare behövs och vi har ett ständigt behov av att rekrytera fler medarbetare.

Hur gör andra kommuner, sker den här förändringen i andra kommuner?

Det här är en förändring som flera andra jämförbara större städer gör eller redan har gjort. Vi behöver alla anpassa oss utifrån de nya förutsättningarna i samhället.

Vem kan man kontakta om man har frågor eller vill framföra synpunkter om förändringen?

Gällande verksamhetsfrågor kontaktas i första hand verksamhetschef för vård- och omsorgsboende Charlotta L Barsk. Vid frågor som rör själva beslutet kontaktas ansvariga politiker i äldrenämnden.

Sidan publicerades