Avlösning i hemmet för vuxna

Att stödja eller hjälpa en närstående kan på många sätt vara meningsfullt, men kan också vara svårt och kännas ensamt. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp, men det är lätt att glömma bort sig själv när man hjälper någon annan. För att förebygga egen ohälsa kan du själv behöva stöd och avlösning för att orka. Det finns flexibel avlösning som du kan få utan biståndsbeslut och biståndsprövad avlösning som du ansöker om.

Flexibel avlösning

Flexibel avlösning innebär en möjlighet för dig att få egen återhämtning. Du får avlösning upp till 25 timmar/månad. Du avgör själv vad du använder tiden till under avlösningen. Det kan vara praktiska göromål, egna ärenden eller social gemenskap.

För att nyttja flexibel avlösning ska du och din närstående vara sammanboende, din närstående ska ha behov av stöd och tillsyn samt inte kunna lämnas ensam mer än korta stunder.

Den som ger avlösning till din närstående utför tillsyn, guidning och sällskap. Avlösningen kan också bidra till gemenskap, aktivitet och utevistelse för att främja hälsa.

Kontakta anhörigkonsulenter angående flexibel avlösning

Anhörigkonsulenter
090-16 69 00
anhorigstod@umea.se

Biståndsprövad avlösning

Biståndsprövad avlösning innebär att det behövs en ansökan om avlösning. En biståndshandläggare utreder vilket hjälp­behov den du vårdar har och vilken avlösning du som anhörig har behov av. Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.  Du får själv bestämma om den ska ombesörjas av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen godkänt, så kallade hemtjänstutförare.

Mer om hemtjänst och de olika hemtjänstutförarna

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa.

Sidan publicerades