Avgift för hemtjänst

Du betalar samma avgift oavsett vilken utförare du väljer. Hur stor din avgift blir beror på hur omfattande behov du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnads­kostnader samt att kunna betala hyran. Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller via autogiro om du har internetbank.

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet.

Avgifter

Avgifter hemtjänst

 • Nivå 1: upp till 15 timmar per månad, 515 kronor per månad
 • Nivå 2: mellan 15,01 och 35 timmar per månad, 1 545 kronor per månad
 • Nivå 3: mer än 35,01 timmar per månad, 2 575 kronor per månad

Avgiften beror på hur omfattande ditt behov är t.ex. hjälp med hygien, på- och avklädning, inköp, matlagning, tillsyn, ledsagning, socialt stöd.

Maxavgiften är 2 575 kronor per månad och omfattar hjälp i hemmet inklusive städning, trygghetslarm, ledsagning och telefonservice samt hälso- och sjukvård i hemmet. I ditt biståndsbeslut framgår de insatser som beviljats. Hjälpmedel och kost ingår inte.

Avgift för städning

 • Städ 1 gång per vecka, 1 312 kronor per månad
 • Städ 1 gång per månad, 540 kronor per månad
 • Städ var tredje vecka, 798 kronor per månad
 • Städ varannan vecka, 1 056 kronor per månad

Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av ugn.

Måltidsabonnemang

 • Ett mål mat per dag, 1 926 kronor per månad
 • Två mål mat per dag, 3 852 kronor per månad

Gäller för dig som har biståndsbeslut för måltidsabonnemang. Vid matdistribution tillkommer en avgift 180 kronor per månad, ingår i maxtaxa.

Enstaka portioner servicehus

Du som bor på servicehus kan köpa enstaka portioner:

 • frukost 21 kr/portion
 • lunch 56 kr/portion
 • middag 56 kr/portion
 • kvällsmål 9 kr/portion
 • mellanmål 18 kr/2 st portioner

Hälso- och sjukvård i hemmet

 • Inskriven i hemsjukvården, 515 kronor per månad. Ingår i maxtaxa.
 • Enstaka besök, 300 kronor. Ingår ej i maxtaxa.

Övriga avgifter

 • Dagverksamhet, 85 kronor per dag
 • Korttidsboende, 236 kronor per dygn
 • Trygghetslarm, 335 kr/månad
 • Telefonservice, 129 kr/månad

Avgifter för hjälpmedel

Så beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas lön från anställning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, pension, livränta, avgångsersättning, utbildningsbidrag och underhållsbidrag. Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas in i inkomsten.

När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor.

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att:

 • du är beviljad matleverans eller äter inom äldreomsorgens restauranger
 • du har försörjningsplikt för minderåriga barn
 • du betalar arvode för god man eller förvaltare.

Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift.

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen har skyldighet att betala ut medel för att omsorgsgtagaren ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Aktuella minimibelopp och exempel med beräkning av avgift

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad så måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut hur stor avgiften faktiskt blir. Se ansökan om lägre avgift längre ned på sidan.

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du under en sammanhängande period på minst sju dagar inte tar emot någon hjälp i hemmet dras en del av avgiften varje dag från och med den åttonde dagen. Om du endast får städning en gång i stället för två gånger under en månad minskas avgiften för städ till hälften. Avgift för trygghetslarm påverkas inte av om du är hemma eller inte.

Så betalar du avgiften

Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift.

 • via räkning som sänds hem till dig varje månad
 • via e-faktura om du har internetbank
 • via autogiro genom att ansöka om autogiro via din internetbank eller fylla i Umeå kommuns webblankett för autogiro.

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

Dina avgifter omprövas varje år

I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din avgift kan då förändras beroende av din inkomst, skattebestämmelser och förändrat basbelopp.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgifts­handläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30 på vardagar.

Sidan publicerades