Frågor och svar

Att ha en god man kan vara en hjälp i vardagen om du på grund av till exempel sjukdom eller funktions­nedsättning har svårt att själv få det att fungera. Ett godmanskap kan omfatta bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Här är några exempel på vad en god man och förvaltare kan hjälpa till med att

 • bevaka rätt – hjälpa till att ansöka om bidrag och insatser från exempelvis socialtjänsten, om du behöver sälja eller köpa en fastighet, skriva avtal, företräda vid arvskifte
 • förvalta egendom – betala dina räkningar med dina pengar, lämna fickpengar, deklarera, placera pengar
 • sörja för person – se till att boendet är bra, ta kontakt med sjukvård eller socialtjänst vid behov, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

God man eller förvaltare kan endast förordnas om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder, till exempel fullmakt, stöd från anhöriga eller socialtjänst.

Uppdraget varierar i omfattning och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. Uppdraget kan omfatta enbart en av ovan nämnda delar, två eller alla tre. I de fall huvudmannen förstår vad ett godmanskap innebär gäller och kan lämna sitt samtycke bygger uppdraget på samarbete mellan god man och huvudman.

Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom eller henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvud­mans räkning kräver huvudmannens samtycke.

I de fall huvudmannen inte förstår vad ett godmanskap innebär krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

En förvaltare kan utses när det inte räcker ha god man. Precis som vid godmanskap ska det finnas någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt att få vardagen att fungera. Det kan också behövas förvaltare om det finns personer i omgivningen som lurar huvudmannen på pengar. Man kan få förvaltare även om man inte vill.

Att ha förvaltare betyder att det finns vissa saker man inte får bestämma själv, till exempel hur pengar ska användas, ta lån eller teckna abonnemang. En person som har förvaltare har ingen rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga menas att juridiskt företräda sig själv.

Förvaltaren ska alltid utgå från vad som är bäst för huvudmannen. Huvudmannen får fortfarande fatta personliga beslut så som var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta och så vidare.

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är dem åt är huvudmannens ställning. I ett godmanskap behöver gode mannen huvudmannens samtycke när hen ansöker om bidrag och insatser. Att ha god man är frivilligt. Huvudmannens rättshandlingsförmåga kvarstår. Med rättshandlingsförmåga menas att juridiskt företräda sig själv. Huvudmannen har tillgång till alla sina konton.

Vid ett förvaltarskap upphör huvudmannens rättshandingsförmåga. Det är oftast inte frivilligt att ha förvaltare. Huvudmannen har inte tillgång till sina konton, möjlighet att ta lån, teckna abonnemang, neka förvaltaren att ansöka om till exempel skuldsanering. Förvaltaren ska alltid utgå från vad som är bäst för huvudmannen.

För att kunna få hjälp av en god man krävs ett samband mellan ett sjukdomstillstånd och behov av hjälp. God man är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. Det är frivilligt att få hjälp av en god man.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktions­nedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kognitiva nedsättningar, psykisk sjukdom med flera.

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Det kan till exempel röra sig om en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi eller sociala existens. Enbart omdömeslöst ekonomiskt beteende är i sig inte grund för förvaltarskap.

Arvodet varierar beroende på omfattningen av uppdraget. Om uppdraget omfattar alla tre delarna; bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kronor per år.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet. Om han eller hon har mycket låga inkomster kan kommunen betala arvodet och ersättningen till gode mannen. Då måste den skattepliktiga inkomsten vara under 2,65 prisbasbelopp och tillgångarna vara under två prisbasbelopp.

Nej, man kan inte anordna ett förebyggande godmanskap. En förutsättning för godmanskap är att det finns ett aktuellt hjälpbehov. Däremot kan man skriva en framtidsfullmakt. Överförmyndarenheten hjälper inte till med framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse.

Om man inte är nöjd med sin god man eller förvaltare kan man ta kontakt med överförmyndarenheten. Klagomål ska skickas in skriftligt varpå en utredning påbörjas. God man eller förvaltare får ta del av klago­målet och möjlighet att yttra sig över det. Klagomålet resulterar i ett beslut/svar till den klagande.

Om du tycker att du inte längre behöver en god man eller förvaltare kan du ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Du skickar ansökan till tingsrätten som fattar beslut i ärendet.

För att ett förvaltarskap ska upphöra måste det finnas ett läkarintyg där det står att du inte längre behöver en förvaltare.

Om du vill bli god man ska du skicka en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Intresseanmälan hittar du på www.umea.se/ledigajobb.

När intresseanmälan kommit in kommer du få en inbjudan till en informationsträff. Med anledning av covid-19 har vi inga informationsträffar. Vi kommer i stället överens om en tid då vi ger information om uppdraget via telefon.

Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar vi att du inte förekommer i Kronofogdens register eller polisens belastningsregister.

Du som anhörig kan bli god man. Vi kontrollerar dig hos Kronofogden och i polisens belastningsregister. Huvud­mannen ska även samtycka till dig som god man. Saknar huvudmannen förmåga att lämna samtycke kommer anhöriga behöva samtycka till att du blir god man.

Som god man kan du självklart åka på semester. Tänk bara på att du måste kunna vara nåbar. Kom ihåg att meddela boendet och din huvudman hur de kan nå dig under den period som du inte finns hemma. Se till att huvudmannen har fickpengar och att räkningar blir betalda.

Du behöver skriva till överförmyndarenheten att du inte längre vill vara god man eller förvaltare, det vill säga du begär dig entledigad från uppdraget. Du behöver inte ange några skäl, men det är bra om du meddelar vad som är aktuellt i ärendet. Du kvarstår tills vi har hittat en ny person.

Om vi inte hittat en ersättare efter sex månader har du möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att uppdraget ska avslutas.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet blir myndigt enligt de födelsedatum som registrerats vid ansökan om god man.

Vid följande situationer upphör ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn efter beslut av över­förmyndarenheten:

 • När barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet.
 • När en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts.
 • När det är uppenbart att god man inte behövs, till exempel efter en åldersuppskrivning.

Om ett konto har överförmyndarspärr krävs vårt samtycke för att en god man, förvaltare eller förmyndare ska kunna ta ut pengar från kontot. Använd vår e-tjänst för att ansöka om uttag från spärrat konto.

En god man och förvaltare ska bara ha dispositionsrätt till ett av huvudmannens konton. Övriga ska antingen ha så kallad överförmyndarspärr eller så ska huvudmannen ha ensam dispositionsrätt till kontot. Vid godman­skap har huvudmannen fortfarande fri tillgång till alla sina konton. Vid ett förvaltarskap har huvudamannen däremot inte tillgång till konton med överförmyndarspärr.

Om ett barn får en försäkringsutbetalning eller arv på över ett prisbasbelopp ska pengarna sättas in på ett konto med överförmyndarspärr.

Använd e-tjänsten Ansökan om uttag från vuxen huvudmans spärrade konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På blanketten ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas ta ut och vad pengarna ska användas till. Eventuella bilagor ska skickas med.

För barn används blanketten Ansökan om uttag från omyndigs spärrade konto. Om ni är två förmyndare måste båda två skriva under blanketten. Är barnet över 16 år ska han/hon också skriva under.

Flytt från ett spärrat konto till ett annat ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndarnämnden.

Vissa banker erbjuder den möjligheten. Kontakta din bank för mer information.

Det finns flera saker du kan göra. Du kan till exempel ta kontakt med inkassoföretag och höra vilka skulder som finns. Finns utrymme att betala av skulder ska du upprätta en avbetalningsplan. Du kan kontakta Budget- och skuldrådgivningen som kan ge råd. Du kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Du kan även kontakta Umeå god man och förvaltarförening och få tips från god man som varit i liknande situation.

Tänk på att inte betala av skulderna i för hög takt. Om huvudmannen ska betala ditt arvode måste du se till att det finns kvar pengar även till detta.

Överförmyndarenheten kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”.

Umeå god man och förvaltarförenings medlemmar har praktisk erfarenhet av god mans/förvaltaruppdraget. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor, till exempel kommunens budget och skuldrådgivning, Försäkringskassan, Kronofogden, socialtjänsten.

En god man eller förvaltare får aldrig ge bort huvudmannens tillgångar eller egendom, avstå från arv eller testamente. Undantaget är personliga presenter till exempel en julklappar. Julklappar eller födelsedags­presenter ska vara rimliga i förhållande till huvudmannens övriga tillgångar. Vid ett godmanskap har huvudmannen själv rätt att ge gåvor.

Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och inte kan godkänna åtgärden själv krävs samtycke från överförmyndarnämnden för

 • uttag från överförmyndarspärrat konto
 • fastighets- och bostadsrättsköp eller försäljning
 • uthyrning av huvudmannens fastighet eller bostadsrätt
 • olika placering av tillgångar, till exempel köp av aktier
 • att ta emot arv eller testamente
 • avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • att använda enskilds inkomster till understöd åt anhörig eller annan person som står huvudmannen nära
 • att ta lån eller kredit, gäller även köp på avbetalning åt huvudmannen
 • att driva rörelse
 • att låna ut huvudmannens pengar.

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt.

Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndarnämnden. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Om du som god man eller förvaltare undertecknar räkning avseende assistansersättning ska du vara medveten om att det sker på heder och samvete. Om lämnade uppgifter inte är korrekta kan du dömas för vårdslöshet eller osann försäkran, 15 kap. 10 § Brottsbalken. Räkning bör därför endast undertecknas om man verkligen kan intyga hur många timmars assistans den enskilde fått. Försäkringskassan får hitta andra lösningar när gode mannen eller förvaltaren inte kan göra detta.

Om barnets samlade tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp, ska föräldrarnas förvaltning av förmögenheten kontrolleras av överförmyndaren. Föräldrarna är skyldiga att meddela överförmyndaren när så skett. Därefter redovisar föräldrarna barnets tillgångar till överförmyndaren varje år. I vissa fall, om det finns särskilda skäl för det, kan överförmyndaren besluta att föräldrarna helt ska befrias från redovisningsskyldigheten.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Den innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Fullmaktstagaren ordnar själv förvaring av fullmakten. Framtidsfullmakten är en privat överens­kommelse. Överförmyndarenheten har inga blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndig­heter när en person ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, bli fastighetsmäklare eller advokat med mera.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där personen är folkbokförd.

Ja, många gode män har flera uppdrag när de fått erfarenhet och goda rutiner om vad uppdraget kan innebära, hur det ska skötas och redovisas.

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap 2§ föräldrabalken, i tur och ordning

 1. make/maka eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn.

Ja, det finns en särskild intresseförening för de som är gode män och förvaltare i Umeåregionen. Föreningen heter God man och förvaltarförening Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningen är helt fristående från Överförmyndarnämnden i Umeåregionen men har samarbete med nämnden i olika frågor.

Sidan publicerades