Riktlinje för arvode och ersättning

Arvodesriktlinjerna på den här sidan gäller uppdrag som god man och förvaltare för vuxna. För uppdrag som förordnade förmyndare eller god man för ensamkommande barn finns särskilda riktlinjer.

Vem bestämmer arvodet?

Det är medarbetare på Överförmyndarenheten som fattar beslut om arvode och ersättningar.

När vi fattar beslut om arvode och ersättningar följer vi de riktlinjer som Överförmyndarnämnden har beslutat om. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och regioners cirkulär 18:7, Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare. Cirkuläret finns på www.skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nuvarande riktlinjer gäller alla arvodesbeslut som fattas från och med 1 januari 2023, enligt Överförmyndarnämndens beslut den 14 december 2022.

Riktlinjerna kan ändras om Överförmyndarnämnden beslutar det.

Arvode

Arvode vid nytt uppdrag

När det är första året på ett nytt uppdrag får ställföreträdaren 1 000 kronor extra i arvode. Observera att det inte gäller när det är ett pågående uppdrag där ställföreträdaren byts ut.

Arvode vid uppdrag som tillfällig god man

Uppdraget är tillfälligt och gäller en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo eller när ställföreträdaren är jävig. Både barn och vuxna kan ha en tillfällig god man. Gode mannen får ersättning per timme.

Arvode om huvudmannen avlidit

Om det är ett dödsbo som ska stå för arvodeskostnaden tillämpas särskilda regler. Det innebär att när arvodet är avdraget ska det finnas kvar minst 1 prisbasbelopp i dödsboet. Inkomster ska inte räknas med och konsumtionsskulder ska dras bort från befintligt kapital.

Arvode vid misskötsamhet

Har ställföreträdaren misskött sitt uppdrag görs en särskild bedömning av arvodet.

Reseersättning och kostnadsersättning

Reseersättning

Reseersättning är enligt Skatteverkets skattefria schablon eller för faktiska kostnader för resa i kollektivtrafik. Resor med kollektivtrafik behöver redovisas med kvitto. Resor gjorda under 2022 ersätts med 1,85 kronor per kilometer. Från 2023 ersätts resor med 2,50 kronor per kilometer.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättningen ska täcka kostnader för parkeringsavgifter, porto, utskrifter, telefonsamtal och liknande. Ställföreträdaren kan begära en schablonersättning, 2 procent av prisbasbeloppet, eller faktisk kostnadsersättning. Om ställföreträdaren begär faktisk kostnadsersättning måste hen skicka med underlag som styrker kostnaderna. Vid begäran om schablonersättning krävs inga kvitton.

Kriterier för arvode

När vi fattar beslut om arvode utgår vi från kriterierna i tabellerna nedanför. Om det finns skäl kan arvodet vara lägre eller högre än de nivåer som står i tabellerna.

Observera! Procent av prisbasbeloppet gäller för ett helt år. Om uppdraget är för en kortare period delas den totala summan på antal dagar på ett år. Det prisbasbelopp som gäller är det som var aktuellt under redovisningsperioden.

Förvalta egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt genom att betala räkningar, göra omplacering med mera. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som finns därutöver ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge skälig avkastning (12 kap 4 § Föräldra­balken).


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

7 procent

Huvudmannen bor exempelvis hemma hos föräldrar och har inga eller få egna räkningar. Huvudmannen själv eller exempelvis familjemedlem sköter samtliga ekonomiska trans­aktioner samt betalar huvudmannens räkningar. I vissa fall kan det bli aktuellt att se över ställföreträdarskapets funktion. Ska det till exempel upphöra eller jämkas. Ställföreträdaren kan ha beviljats redovisning i förenklad form.

10 procent

Enkel ekonomi med ett fåtal utgifter och inkomster per månad. Ekonomin fungerar utan större åtgärder av ställföreträdaren. Huvudmannen bor ofta i gruppboende, vård- och omsorgs­boende, hemma hos föräldrar eller liknande. Ställföreträdaren ansöker om vissa bidrag och ersättningar.

12 procent

Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens tillgångar och sköter de ekonomiska trans­aktionerna och ser till att huvudmannen har de fickpengar hen behöver. Ansöker om ersättningar, bidrag och insatser. Det förekommer förvaltning såsom omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Huvudmannen bor ofta i egen lägenhet eller hus. Skulder kan förekomma och ställföreträdaren har enstaka kontakter med fordringsägare.

15 procent

Förutom vad som angetts under 12 procent kan det krävas en mer aktiv hantering av huvudmannens ekonomi med omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Ställföreträdaren har tätare kontakt med myndigheter, banker och andra finansieringsinstitut. I uppdraget kan även ansvar för huvudmannens fastighet ingå. Samarbetsproblematik och omfattande diskussioner kring ekonomi med huvudmannen och/eller anhöriga kan förekomma. Huvudmannen kan ha en skuldbelastning som innebär att ställföreträdaren har många kontakter med exempelvis Kronofogden och andra fordringsägare.

20–25 procent

Uppdraget innebär, förutom uppgifterna under 12 och 15 procent, att ställföreträdaren ansvarar för exempelvis skötsel av huvudmannens fastighet med tillhörande förvaltnings­uppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar), övervakning av affärsrörelse, upprättande av en omfattande deklaration. Uppdraget kan vidare innebära en aktiv förvaltning av aktier och andra värdepapper. Samarbetsproblematik av allvarlig karaktär kring ekonomi. Huvudmannen har en hög skuldbelastning som innebär att ställföreträdaren har mycket omfattande kontakter med exempelvis Kronofogden och andra fordringsägare.

Sörja för person

Med sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd som hen behöver och har rätt till. Det är dock inte ställföreträdarens som ska utföra uppgifter som omfattas av insatser inom socialtjänstens område. Om ställföreträdaren ändå tar på sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

7 procent

Huvudmannen bor till exempel hemma hos föräldrar. Ställföreträdaren är ofta anhörig. Uppdraget kräver endast mycket få kontakter med huvudmannens nätverk och myndigheter. I vissa fall kan det bli aktuellt att se över ställföreträdarskapets funktion. Ska det till exempel upphöra eller jämkas.

10 procent

Huvudmannen bor till exempel hemma hos föräldrar eller i boende med mycket omsorg och stöd. Uppdraget kräver endast få besök eller kontakter med huvudmannen, nätverk och myndigheter.

12 procent

Huvudmannen har eget boende. Regelbundna besök och kontakter med huvudmannen, övrigt nätverk och myndigheter. Håller sig väl uppdaterad om den personliga situationen.

15 procent

Omfattande kontakter med huvudmannen, anhöriga, boendet, nätverk och myndigheter. Huvudmannen kan till exempel ha ett boende eller insatser som inte fungerar vilket kräver många möten och kontakter med ansvariga. Uppdraget kan också vara av sådan karaktär att personlig kontakt med huvudmannen inte är möjligt, till exempel på grund av huvudmannens beteende. Samarbetsproblematik omfattande diskussioner med huvudmannen och/eller anhöriga kan förekomma.

20 - 25 procent

Uppdraget kräver stora insatser och engagemang från ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många coh omfattande kontakter med boendet och/eller övrigt nätverk och myndigheter. Mer omfattande samarbetsproblematik än under 15 procent kan förekomma och som är av mer allvarlig karaktär. Kan förekomma hot från huvudman. Extremt stort antal telefonsamtal eller sms från huvudman.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår i normalfallet i ställföreträdarens uppdrag tillsammans med förvalta egendom och sörja för person. Kriteriet innebär att bevaka huvudmannens rättigheter och innefattar ofta kontakter med myndigheter, boende, hälso- och sjukvård med flera.

Ibland behöver ställföreträdaren bevaka huvudmannens rätt utöver det som är normalt förekommande, vid exempelvis fastighetsförsäljning eller som delägare i dödsbo. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligare att arvodera per timme.

Timarvode

För att bli beviljad timarvode måste uppdraget omfatta bevaka rätt. Ställföreträdaren behöver i ansökan om timarvode specificera vad hen gjort i uppdraget, ange datum och hur lång tid varje aktivitet har tagit. Arvode för restid utgår inte. Nedanstående är exempel på vad som kan föranleda timarvode. Individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.

Kategori 1

0,45 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Samordna och avveckla bostad (flytt) - innefattar inte att packa, saker, bära kartonger, flyttstäda, köra flyttbil med mera.

Kategori 2

0,55 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Boutredning och arvskifte
  • Teckna hyresavtal för hemmaboende huvudman
  • Försäljning av fastighet/bostadsrätt med mäklare
  • Skuldsanering, kontakter med fordringsägare, upprätta avbetalningsplaner
  • Större insatser kopplat till assistansersättning/assistansbolag.
  • Granska redovisningshandlingar.

Kategori 3

0,7 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 2.
  • Försäljning av fastighet/bostadsrätt utan mäklare (ska endast ska undantagsvis).

Kategori 4

1 procent av prisbasbelopp per timme

  • Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet.
Sidan publicerades