God man till ensamkommande barn

Barn som har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadhavares och förmyndares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda deras angelägenheter.

Arvode och kostnadsersättning

God man har rätt till ett skäligt arvode samt kostnadsersättning för sin insats.

Arvodet betalas ut kvartalsvis i efterskott efter att du har lämnat in en redogörelse. Observera att redogörelsen måste ha inkommit till Överförmyndarenheten senast den tredje dagen i månaden efter för att den ska hinna behandlas till månadens utbetalning.

Arvode under asylprövningen är fastställt till en schablon på cirka 2 400 kronor per månad. Två månader efter beslut om uppehållstillstånd sänks arvodet till cirka 1 500 kronor per månad.

Blanketter för arvode

Mer information

Information om uppdraget och webbutbildning för god man till ensamkommande barn finns på www.skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter och mer informationsmaterial

Externt material

Min rätt – din roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Informationsmaterial till gode män och ensamkommande barn. Materialet finns på svenska, arabsika, dari och tigrinja. Det är framtaget av Riksförbunden frivilliga samhällsarbetare.

Sidan publicerades