Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt till skäligt arvode för utfört uppdrag samt omkostnadsersättning. Vi utgår ifrån SKR:s cirkulär 18:7 "Arvoden och ersättning till förmyndare, gode män och förvaltare.”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Hur mycket arvode kommer jag få?

Arvodet grundas på vilket omfattning ditt uppdrag har – bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person samt hur stor din arbetsinsats varit. Kom därför ihåg att fylla i samtliga fält i redogörelsen. Du kan även bifoga ett brev om det hänt något särskilt.

Ett normalarvode i ett fullständigt godmanskap eller förvaltarskap är cirka 11 000 kronor per år.

När får jag arvodet?

Överförmyndarenheten fattar arvodesbeslut i samband med att årsräkning samt redogörelse granskats. Årsräkningarna granskas i den ordning de kommit in till oss.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att arvode, skatter och arbetsgivaravgifter betalas av huvudmannen. Det framgår av arvodesbeslutet om huvudmannen ska stå för hela eller delar av arvodet. Tänk på att du måste budgetera för ditt eget arvode samt betala in arbetsgivaravgifter för huvudmannens räkning.

Om huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp och har inkomster under 2,65 prisbasbelopp betalar kommunen arvodet. Du ska i så fall anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller på något av Swedbanks bankkontor.

Om huvudmannen har avlidit och enligt vårt beslut ska stå för arvodet ska du vända dig till dödsboet för att få ut arvodet. Om det finns mindre än ett prisbasbelopp i dödsboet ska kommunen stå för arvodet.

Om ditt uppdrag avslutats behöver du ta kontakt med den nya gode mannen/förvaltaren alternativt din före detta huvudman för att få arvodet utbetalt.

Reseersättning

Det är möjligt att ansöka om ersättning för resor du har i egenskap av god man genom att lämna in en körjournal tillsammans med årsräkningen. Tänk på att vi enbart kan ersätta resor som behövts för att utföra uppdraget. Exempel på vad vi inte ersätter är att skjutsa huvudmannen till läkare eller göra inköp tillsammans med huvudmannen.

Normalt ersätts maximalt två resor per månad. Är det fler än två resor eller besök per månad ska detta motiveras. Om du behöver göra en längre resa i uppdraget bör du ta kontakt med överförmyndarenheten i förväg.

Omkostnadsersättning

Du kan ansöka om att få en årlig schablonersättning på två procent av prisbasbeloppet, cirka 900 kronor, för utlägg för porto, telefon, utskrifter, parkering etc. Om du haft större utlägg ska det styrkas med kvitton.

Extraordinärt arvode

För att kunna bli beviljad extraordinärt arvode måste uppdraget omfatta bevaka rätt. Extraordinärt arvode ersätts per timme, för närvarande cirka 330 kronor (0,75 procent av prisbasbeloppet). Arbetet ska redovisas med datum, antal timmar och vad du gjort aktuellt datum.

Du kan ansöka om extraordinärt arvode vid:

  • försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätt
  • hjälpa huvudmannen att flytta
  • arbete med huvudmans skulder och skuldsanering
  • bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning eller arvskifte
  • närvara vid domstolsförhandling

I vissa fall kan även annat arbete kvalificera till extraordinärt arvode.

Sidan publicerades