Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt till ett arvode och viss ersättning för resor och kostnader.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Hur mycket arvode kommer jag få?

Det går inte att svara exakt hur mycket du kommer att få i arvode.

Arvodet grundas på vad som ingår i uppdraget och hur mycket du har behövt göra. När vi fattar beslut om arvode utgår vi från det du redovisar. Det är därför viktigt att du fyller i redogörelsen ordentligt. Behöver du mer plats att skriva på kan du skicka med en bilaga.

Eftersom arvodet beror på hur mycket du har behövt göra i uppdraget kan det variera från år till år.

Reseersättning

Du kan få ersättning för resor du har gjort i uppdraget. Vanligtvis ansöker du om reseersättning i samband med att du lämnar in din årliga redovisning. Har du gjort resor med egen bil och vill ha ersättning för detta behöver du lämna in en körjournal.

Tänk på att du bara kan få ersättning för resor när du gjort saker som ingår i uppdraget. Exempel på sådant som inte ingår i uppdraget är skjutsa eller hämta huvudmannen, följa med på läkarbesök eller att göra inköp.

Vanligtvis kan du få ersättning för högst två resor per månad. Du behöver motivera resorna om du har gjort fler än två.

Kontakta Överförmyndarenheten i förväg om du behöver göra en längre resa i uppdraget.

Kostnadsersättning

När du begär arvode kan du kryssa i om du vill ha kostnadsersättning. Det är för kostnader som exempelvis porto, utskrifter och parkering. Du kan få en schablonersättning på 2 procent av prisbasbeloppet eller ersättning för faktiska kostnader. För att få ersättning för faktiska kostnader behöver du skicka in kvitton för hela beloppet.

När får jag arvode?

Överförmyndarenheten fattar beslut om arvode i samband med att vi granskar årsräkning och redogörelse. Årsräkningarna och redogörelserna granskas i den ordning de kommit in till oss.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen som betalar kostnaden för arvodet, inklusive skatt och arbetsgivaravgifter.

Kommunen betalar arvodet i de fall huvudmannen har tillgångar under 2 prisbasbelopp och inkomster under 2,65 prisbasbelopp. Om det är Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors eller Bjurholms kommun som betalar ut arvodet kan du behöva anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Det gör du på swedbank.se/kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller på något av Swedbanks bankkontor. Om det är Örnsköldsviks kommun som betalar ut arvodet kan du behöva anmäla ditt kontonummer till Nordeas kontoregister. Du gör det på Nordea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på något av Nordeas kontor.

Det står på arvodesbeslutet om huvudmannen eller kommunen ska betala hela eller delar av arvodet.

Ingår förvalta egendom i uppdraget är det du som sköter utbetalningen av arvodet. Du behöver också betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Tänk på att du måste budgetera för ditt eget arvode.

Om ditt uppdrag har avslutats behöver du ta kontakt med den nya gode mannen eller förvaltaren. Har godmanskapet eller förvaltarskapet upphört helt vänder du dig till din före detta huvudman för att få arvodet. Står det på arvodesbeslutet att kostnaden hamnar på kommunen behöver du inte kontakta någon.

Har huvudmannen avlidit behöver du vända dig till den som sköter om dödsboet för att få ditt arvode. Kommunen betalar arvodet om det finns mindre än ett prisbasbelopp kvar i dödsboet efter att arvodeskostnaden har dragits av.

Om du inte är nöjd med arvodet

Huvudmannen själv, gode mannen, förvaltaren eller huvudmannens dödsbo har rätt att överklaga arvodesbeslut. Det går att överklaga både nivån på arvodet och vem som ska stå för arvodeskostnaden.

På arvodesbeslutet står det hur du ska göra om du inte är nöjd med beslutet.

Extraordinärt arvode

För att kunna få extraordinärt arvode måste du ha bevaka rätt i ditt uppdrag. Arvodet är 0,75 procent av prisbas­beloppet, per timme. Du behöver redovisa vilket datum det gäller, vad du har gjort och hur lång tid det har tagit.

Du kan få extraordinärt arvode:

  • Försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätt.
  • Bevaka huvudmannens flytt från en bostad till en annan. (Praktiska saker som att packa, bära kartonger, flyttstäda eller köra flyttbil ingår inte i uppdraget).
  • Mer omfattande hantering av skulder (exempelvis ansöka om skuldsanering, förhandla om avbetalningsplaner med mera).
  • Bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning eller arvskifte.
  • Närvara vid domstolsförhandling.

I vissa fall kan även annat ge rätt till extraordinärt arvode.

Sidan publicerades