Riktlinje för arvode och ersättning

Arvodesriktlinjerna på den här sidan gäller uppdrag som god man och förvaltare för vuxna. För uppdrag som förordnade förmyndare eller god man för ensamkommande barn finns särskilda riktlinjer.

Vem bestämmer arvodet?

Det är medarbetare på Överförmyndarenheten som fattar beslut om arvode och ersättningar.

När vi fattar beslut om arvode och ersättningar följer vi de riktlinjer som Överförmyndarnämnden har beslutat om. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och regioners cirkulär 18:7, Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare. Cirkuläret finns på www.skr.se Länk till annan webbplats..

”Av förarbetena till lagstiftningen framgår att uppdrag som god man eller förvaltare präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet (SOU 2004:112 sida 823). Det är ett frivilligt uppdrag och inte fråga om en anställning. Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman. Ställföreträdaren kan därför inte heller få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.” Ur Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare, Sveriges kommuner och regioners cirkulär 18:7.

Nuvarande riktlinjer gäller alla arvodesbeslut som fattas från och med 1 januari 2022, enligt Överförmyndarnämndens beslut den 8 december 2021.

Riktlinjerna kan ändras om Överförmyndarnämnden beslutar det.

Arvode

Arvode vid nytt uppdrag

När det är första året på ett nytt uppdrag får ställföreträdaren 1 000 kronor extra i arvode. Observera att det inte gäller när det är ett pågående uppdrag där ställföreträdaren byts ut.

Arvode vid uppdrag som tillfällig god man

Uppdraget är tillfälligt och gäller en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo eller när ställföreträdaren är jävig. Både barn och vuxna kan ha en tillfällig god man. Gode mannen får ersättning per timme.

Arvode om huvudmannen avlidit

Om det är ett dödsbo som ska stå för arvodeskostnaden tillämpas särskilda regler, enligt beslut i Överförmyndar­nämnden den 29 augusti 2018. Det innebär att när arvodet är avdraget ska det finnas kvar minst 1 prisbasbelopp i dödsboet. Inkomster ska inte räknas med och konsumtionsskulder ska dras bort från befintligt kapital.

Arvode vid misskötsamhet

Har ställföreträdaren misskött sitt uppdrag görs en särskild bedömning av arvodet.

Reseersättning och kostnadsersättning

Reseersättning: 1,85 kronor per kilometer eller resor med kollektivtrafik enligt kvitton

Reseersättning är enligt Skatteverkets skattefria schablon eller för faktiska kostnader för resa i kollektivtrafik. Resor med kollektivtrafik behöver redovisas med kvitto.

Kostnadsersättning: 2 procent av prisbasbeloppet eller faktiska kostnader

Kostnadsersättningen ska täcka kostnader för parkeringsavgifter, porto, utskrifter, telefonsamtal och liknande. Ställföreträdaren kan begära en schablonersättning eller faktisk kostnadsersättning. Om ställföreträdaren begär faktisk kostnadsersättning måste hen skicka med underlag som styrker kostnaderna. Vid begäran om schablonersättning krävs inga kvitton.

Kriterier för arvode

När vi fattar beslut om arvode utgår vi från kriterierna i tabellerna nedanför. Om det finns skäl kan arvodet vara lägre eller högre än de nivåer som står i tabellerna.

Observera! Procent av prisbasbeloppet gäller för ett helt år. Om uppdraget är för en kortare period delas den totala summan på antal dagar på ett år. Det prisbasbelopp som gäller är det som var aktuellt under redovisningsperioden.

Förvalta egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt genom att betala räkningar, göra omplacering med mera. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som finns därutöver ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge skälig avkastning (12 kap 4 § Föräldra­balken).


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

7 procent

Huvudmannen själv eller en familjemedlem sköter de ekonomiska transaktionerna. (Överförmyndarenheten kan behöva utreda om förvaltning av egendom ska ingå i uppdraget.)

9 procent

Enkel ekonomi med ett fåtal utgifter och inkomster per månad. Ekonomin fungerar utan större åtgärder av ställföreträdaren Det kan till exempel vara när huvudmannen bor på boende eller hemma hos föräldrar eller anhöriga.

12 procent

Ställföreträdaren sköter om alla ekonomiska transaktioner.

Fickpengar 1–2 gånger per månad.

Ställföreträdaren ansöker om ersättningar och bidrag.

Huvudmannen har ofta eget boende.

15 procent

Fickpengar antingen kontant eller kortöverföring 1 gång i veckan (inte automatiska överföringar).

Ställföreträdaren ansöker regelbundet om försörjningsstöd.

Täta kontakter med myndigheter, banker och finansieringsinstitut.

Placeringar av huvudmannens medel.

Pågående skuldsanering där fortsätter skuldsätta sig.

Samarbetssvårigheter och återkommande diskussioner om pengar med huvudman eller anhörig.

I uppdraget kan även ansvar för huvudmannens fastighet ingå.

20–25 procent

Fickpengar flera gånger i veckan (inte automatiska överföringar). Titta på kontoutdraget, bedöm därefter.

Skuldsättning vid inledning av uppdraget, god man/förvaltare ansöker också om skuldsanering hos Kronofogden.

Skötsel av huvudmannens fastighet med tillhörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar), övervakning av affärsrörelse, upprättande av omfattande deklaration.

Allvarliga samarbetssvårigheters rörande ekonomi.

Över 25 procent

I särskilda fall. Beslutas efter samråd med kollega, chef eller jurist.

Sörja för person

Med sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd som hen behöver och har rätt till. Det är dock inte ställföreträdarens som ska utföra uppgifter som omfattas av insatser inom socialtjänstens område. Om ställföreträdaren ändå tar på sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

9 procent

Få besök, 0–7 besök per år.

Få telefonsamtal och kontakter med huvudmannen, nätverk och myndigheter.

Observera att bägge punkter ska vara uppfyllda för denna nivå.

Huvudmannen bor hos föräldrar eller anhöriga.

12 procent

Besök 1 gång i månader eller regelbundna telefonkontakter.

Flera samtal och kontakter med huvudmannen, nätverk och myndigheter.

Ställföreträdaren håller sig uppdaterad om huvudmannens personliga situation.

15 procent

Besök cirka 2 gånger per månad.

Många samtal från huvudmannen.

Många samtal med nätverk och myndigheter.

Flera träffar för huvudman exempelvis LSS-stöd och habilitering, omprövning av personlig assistans, kontakt med Försäkringskassan.

Samarbetssvårigheter och återkommande diskussioner med huvudmannen eller anhöriga.

20–25 procent

Ett eller flera besök varje vecka, om det finns ett behov av detta. (Det handlar med andra ord inte om sociala kontakter.)

Omfattande kontakter med till exempel boendet, myndigheter med flera.

Det förekommer hot från huvudman.

Extremt många telefonsamtal från huvudman.

Över 25 procent

 I särskilda fall. Beslutas efter samråd med kollega, chef eller jurist.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår i normalfallet i ställföreträdarens uppdrag tillsammans med förvalta egendom och sörja för person. Kriteriet innebär att bevaka huvudmannens rättigheter och innefattar ofta kontakter med myndigheter, boende, hälso- och sjukvård med flera.

Ibland behöver ställföreträdaren bevaka huvudmannens rätt utöver det som är normalt förekommande, vid exempelvis fastighetsförsäljning eller som delägare i dödsbo. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligare att arvodera per timme.

Timarvode

För att bli beviljad timarvode måste uppdraget omfatta bevaka rätt. Ställföreträdaren behöver i ansökan om timarvode specificera vad hen gjort i uppdraget, ange datum och hur lång tid varje aktivitet har tagit. Arvode för restid utgår inte. Nedanstående är exempel på vad som kan föranleda timarvode. Individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.

Kategori 1

0,4 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Försäljning av fastighet/bostadsrätt med mäklare
  • Avveckla bostad (innefattar dock inte att packa saker, bära kartonger, flyttstäda, köra flyttbil med mera)
  • Skuldsanering och kontaker med fordringsägare
  • Boutredning och arvskifte
  • Teckna hyresavtal för hemmaboende huvudman
  • Vid enstaka fall läkarkontakt, särskilda skäl

Kategori 2

0,6 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Försäljning av fastighet/bostadsrätt utan mäklare (ska endast ske undantagsvis)
  • Mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskift. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.

Kategori 3

1 procent av prisbasbeloppet per timme

  • Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.
Sidan publicerades