Barns pengar

Förmyndare

Föräldrar är vanligtvis också förmyndare. Det innebär att de ska ta hand om barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor. Hur de sköter detta står under överförmyndarnämndens tillsyn. Det betyder att föräldrar kan behöva lämna upplysningar om barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

Om ett barn har tillgångar som sammanlagt är värda mer än åtta prisbasbelopp ska föräldrar redovisa till över­förmyndar­nämnden hur de förvaltar barnets tillgångar. Exempel på tillgångar är pengar, värdepapper och fastigheter.

Barns pengar ska användas så att det kommer barnet till nytta. Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de sköter barnets ekonomi, oavsett hur mycket tillgångar barnet har. Över­förmyndar­nämnden kan även spärra barnets konton om föräldrarna missköter barnets ekonomi.

Förordnade förmyndare

Särskilt förordnad vårdnadshavare och medförmyndare är exempel på förordnade förmyndare. I dessa uppdrag ingår det alltid att redovisa barnets ekonomi.

Spärrade konton

Barns pengar ska i vissa fall sättas in på konton som är spärrade för uttag. Till exempel om barnet får en försäkrings­utbetalning eller arv på över ett prisbasbelopp. För att ta ut pengar från spärrade konton behövs vårt samtycke.

Uttag från spärrade konton

Förmyndare kan ansöka om att få ta ut pengar från barnets spärrade konto hos överförmyndarenheten.

Ansökan ska innehålla

 • barnets personuppgifter
 • exakt summa som uttaget avser
 • vad pengarna ska användas till
 • offert eller annat underlag som visar kostnaden för det som ska köpas
 • kontobevis över det konto som pengarna ska flyttas från
 • underskrift av båda förmyndarna
 • underskrift av barnet om det är över 16 år.

Ta med beslutet om uttag till banken. Ni ska sedan lämna in ett kvitto som visar att pengarna har använts till det som stod i ansökan.

Placering

 • En ansökan om placering med barnets personuppgifter och den exakta summan.
 • Kontobevis över det konto pengarna ska flyttas från.
 • Kontobevis över det konto/fondkonto/placeringskonto som pengarna ska flyttas till, med bevis om att detta är försatt med överförmyndarspärr.
 • Underlag för placeringen.
 • Underskrift av båda förmyndarna
 • Underskrift av barnet om det är över 16 år.

Fri förvaltning

Det går även att ansöka om fri förvaltning. Det innebär att föräldrar får ta ut pengarna från det spärrade kontot och sätta in dem på ett annat konto i barnets namn som inte är spärrat. När ansökan kommer in kontrollerar överförmyndar­enheten föräldrarna i kronofogdens register och hos socialtjänsten.

Ansökan ska innehålla

 • en ansökan om fri förvaltning med barnets personuppgifter
 • kontobevis över det konto pengarna ska flyttas från
 • kontobevis över det konto som pengarna ska flyttas till
 • underskrift av båda förmyndarna
 • underskrift av barnet om det är över 16 år

Redovisningsskyldighet

Vissa förmyndare behöver redovisa hur de sköter barnets ekonomi till oss. Det inträffar bland annat när barnet har tillgångar över 8 prisbasbelopp. En årsräkning ska då lämnas in senast 28 februari.

Fastighetsförsäljning

Ska barn köpa eller sälja en fastighet eller en bostadsrätt krävs vårt godkännande. Det gäller också om barnet ska få fastigheten eller bostadsrätten som gåva. Kontakta oss för att få information om vilka underlag som krävs.

Skulder

Om barn ska låna ut pengar eller ta ett lån behövs överförmyndarnämndens godkännande.

Barn över 16 år

Barn över 16 år har rätt att ha hand om pengar de själva har tjänat. De har också rätt att få tycka till när det rör viktiga frågor om deras ekonomi. Alla ansökningar som rör barnets ekonomi ska därför undertecknas av barn över 16 år.

Sidan publicerades