God man till ensamkommande barn

Barn som har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnads­havares och förmyndares ställe ska bevaka deras intressen och vårda deras angelägenheter.

Gode mannens uppdrag

Uppdraget som god man innebär att du bland annat ska

  • ha regelbunden kontakt med i första hand barnet och barnets boende, men även skolan, socialtjänsten, Migrationsverket, offentligt biträde med flera
  • hålla dig informerad om barnets situation och vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga
  • samverka med nätverket runt barnet med utgångpunkt i vad som är bäst för barnet
  • företräda barnet i kontakten med olika myndigheter
  • göra ansökningar om bidrag, stödinsatser med mera
  • bevaka att barnet får vård, omsorg och skolgång
  • ansvara för barnets pengar.

Arvode och kostnadsersättning

God man har rätt till ett skäligt arvode samt kostnadsersättning för sin insats.

Arvodet betalas ut kvartalsvis i efterskott efter att du har lämnat in en redogörelse.

Arvode under asylprövningen är fastställt till en schablon på cirka 2 600 kronor per månad. En månad efter beslut om uppehållstillstånd sänks arvodet till cirka 1 600 kronor per månad.

Du ansöker om arvode via vår e-tjänst E-godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Information om uppdraget och webbutbildning för god man till ensamkommande barn finns på www.skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter och mer informationsmaterial

Externt material

Min rätt – din roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Informationsmaterial till gode män och ensamkommande barn. Materialet finns på svenska, arabsika, dari och tigrinja. Det är framtaget av Riksförbunden frivilliga samhällsarbetare.

Sidan publicerades