Riktlinje för arvode och ersättning

Vem bestämmer arvodet?

Det är medarbetare på Överförmyndarenheten som fattar beslut om arvode och ersättningar. När vi fattar beslut om arvode och ersättningar följer vi de riktlinjer som Överförmyndarnämnden har beslutat om. Riktlinjerna kan ändras om Överförmyndarnämnden beslutar det.

Arvode

Arvode vid nytt uppdrag

När det är första året på ett nytt uppdrag får ställföreträdaren 1 000 kronor extra i arvode. Observera att det inte gäller när det är ett pågående uppdrag där ställföreträdaren byts ut.

Arvode vid uppstart av nytt uppdrag

Fullständigt uppdrag: 1 000 kr
Förvalta egendom och bevaka rätt: 1 000 kr
Endast ett av ovanstående kriterie: 500 kr
Sörja för person och bevaka rätt: 500 kr

Uppstartsarvode utgår inte för enbart sörja för person, vid byten eller ärenden där omfattningen förändrats, exempelvis när ett uppdrag går från godmanskap till förvaltarskap.

Arvode vid uppdrag som tillfällig god man

Uppdraget är tillfälligt och gäller en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo eller när ställföreträdaren är jävig. Både barn och vuxna kan ha en tillfällig god man. Gode mannen får ersättning per timme.

Arvode om huvudmannen avlidit

Om det är ett dödsbo som ska stå för arvodeskostnaden tillämpas särskilda regler. Det innebär att när arvodet är avdraget ska det finnas kvar minst 1 prisbasbelopp i dödsboet. Inkomster ska inte räknas med och konsumtionsskulder ska dras bort från befintligt kapital.

Arvode vid misskötsamhet

Har ställföreträdaren misskött sitt uppdrag görs en särskild bedömning av arvodet.

Reseersättning och kostnadsersättning

Reseersättning

Eftersom endast resor som krävts för att fullgöra uppdraget kan ersättas, måste ett tydligt syfte med varje resa alltid anges.

Reseersättning är enligt Skatteverkets skattefria schablon eller för faktiska kostnader för resa i kollektivtrafik. Resor med kollektivtrafik behöver redovisas med kvitto. Resor gjorda under 2022 ersätts med 1,85 kronor per kilometer. Från 2023 ersätts resor med 2,50 kronor per kilometer.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättningen ska täcka kostnader för parkeringsavgifter, porto, utskrifter, telefonsamtal och liknande. Ställföreträdaren kan begära en schablonersättning, 2 procent av prisbasbeloppet, eller faktisk kostnadsersättning. Om ställföreträdaren begär faktisk kostnadsersättning måste hen skicka med underlag som styrker kostnaderna. Vid begäran om schablonersättning krävs inga kvitton.

Kriterier för arvode

När vi fattar beslut om arvode utgår vi från kriterierna i tabellerna nedanför. Om det finns skäl kan arvodet vara lägre eller högre än de nivåer som står i tabellerna.

Observera! Procent av prisbasbeloppet gäller för ett helt år. Om uppdraget är för en kortare period delas den totala summan på antal dagar på ett år. Det prisbasbelopp som gäller är det som var aktuellt under redovisningsperioden.

Förvalta egendom och bevaka rätt

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge en skälig avkastning.

I förvalta egendom ingår till exempel att göra sig en bild av den ekonomiska situationen, ta hand om inkomster, förvalta kapital och värdepapper, ansöka om bidrag och andra ersättningar, betala räkningar samt kontakter med myndigheter.
I bevaka rätt ingår att se till att huvudmannen får den hjälp och bistånd som han/hon har rätt till såsom att ansöka om bistånd, bidrag eller ersättningar. Personliga besök och telefonsamtal ingår i uppdraget, liksom kontakt med eventuellt boende.

Även om en ställföreträdare inte har ”sörja för person” i uppdraget är han eller hon skyldig att genom t ex personliga besök och personlig kontakt ha god kunskap om huvudmannens personliga förhållanden. Detta är en förutsättning för att ställföreträdaren ska kunna avgöra hur huvudmannens pengar kan användas till hans eller hennes nytta.


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

Kategori 1

Enkelt uppdrag

10 procent

Huvudmannen bor t ex hemma hos föräldrar eller på boende, har en enkel ekonomi och få räkningar. Kan även vara att huvudmannen själv sköter samtliga ekonomiska transaktioner. Ekonomin fungerar utan större åtgärder av ställföreträdaren.

I vissa fall kan det bli aktuellt att se över ställföreträdarskapets funktion. Ska det t ex upphöra eller jämkas. Ställföreträdaren kan ha beviljats redovisning i förenklad form.

Kategori 2

Normalt uppdrag

12 procent

Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens tillgångar och sköter de ekonomiska transaktionerna och ser till att huvudmannen har de fickpengar hen behöver. Ansöker om ersättningar, bidrag och insatser. Huvudmannen bor tex på boende, egen lägenhet eller hus. Det kan förekomma flytt av pengar till tex. räntebärande konto eller annat sparande. Skulder kan förekomma.

Kategori 3

Svårare uppdrag

15 procent

Förutom vad som angetts under kategori 2 kan det krävas en mer aktiv hantering av huvudmannens ekonomi med omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Ställföreträdaren har tätare kontakt med myndigheter, banker och andra finansieringsinstitut. Ansöker regelbundet om försörjningsstöd. I uppdraget kan även ansvar för huvudmannens fastighet ingå. Samarbetsproblematik och diskussioner kring ekonomi
med huvudmannen och/eller anhöriga kan förekomma. Huvudmannen kan ha en skuldbelastning som innebär att ställföreträdaren har många kontakter med t ex Kronofogden och andra fordringsägare.

Kategori 4

Omfattande uppdrag

20–25 procent

Uppdraget innebär, förutom uppgifterna under kategori 2 och 3, att ställföreträdaren ansvarar för till exempel skötsel av huvudmannens fastighet med tillhörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar), övervakning av affärsrörelse, upprättande av en omfattande deklaration. Uppdraget kan vidare innebära en aktiv förvaltning av aktier och andra värdepapper. Samarbetsproblematik av allvarlig karaktär kring ekonomi. Huvudmannen har en hög skuldbelastning som innebär att ställföreträdaren har mycket omfattande kontakter med t ex Kronofogden och andra fordringsägare. Kan även gälla när huvudman saknar inkomst ex. många kontakter och ansökningar innan huvudman får en försörjning.

Sörja för person

Att sörja för person innebär att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd han eller hon behöver och har rätt till. Det är dock inte ställföreträdaren som ska utföra de uppgifter som till exempel socialtjänsten ska utföra. Om denne ändå åtar sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.

I uppdraget sörja för person ingår att se till att huvudmannen har det bra och får den personliga omvårdnad som han eller hon behöver. Det innebär exempelvis att se till att huvudmannen får besöka optiker, läkare, får tandvård, har en ändamålsenlig bostad, har en bra situation i sitt eget boende, sociala kontakter, sysselsättning och en god fritid. I uppdraget ingår inte att göra inköp, följa med till läkare, hänga upp gardiner eller bära flyttkartonger.

Uppdraget handlar om att identifiera behov och ansöka om olika insatser alternativt beställa tjänster – inte att utföra dem själv. Ställföreträdaren ska besöka huvudmannen regelbundet och/eller ha kontakter med eventuell personal.


Procent av prisbasbelopp

Uppdrag

Kategori 1

Enkelt uppdrag

10 procent

Huvudmannen bor t ex hemma hos föräldrar eller i boende med mycket omsorg och stöd. Ställföreträdaren är ofta anhörig. Uppdraget kräver endast få kontakter med huvudmannens nätverk och myndigheter. I vissa fall kan det bli aktuellt att se över ställföreträdarskapets funktion. Ska det t ex upphöra eller jämkas.

Kategori 2

Normalt uppdrag

12 procent

Huvudmannen har eget boende. Regelbundna besök och kontakter med huvudmannen, övrigt nätverk och myndigheter. Håller sig uppdaterad om den personliga situationen.

Kategori 3

Svårare uppdrag

15 procent

Omfattande kontakter med huvudmannen, anhöriga, boendet, nätverk och myndigheter. Huvudmannen kan t ex ha ett boende eller insatser som inte fungerar vilket kräver många möten och kontakter med ansvariga. Uppdraget kan också vara av sådan karaktär att personlig kontakt med huvudmannen inte är möjlig, t ex på grund av huvudmannens beteende. Samarbetsproblematik och diskussioner med huvudmannen och/eller anhöriga kan förekomma.

Kategori 4

Omfattande uppdrag

20 - 25 procent

Uppdraget kräver stora insatser och engagemang från ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet och/eller övrigt nätverk och myndigheter. Mer omfattande samarbetsproblematik än under kategori 3 kan förekomma och som är av mer allvarlig karaktär. Kan förekomma hot från huvudman. Extremt stort antal telefonsamtal eller sms från huvudman. Huvudman kan även vara bostadslös.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår i normalfallet i ställföreträdarens uppdrag tillsammans med förvalta egendom och sörja för person. Kriteriet innebär att bevaka huvudmannens rättigheter och innefattar ofta kontakter med myndigheter, boende, hälso- och sjukvård med flera.

Ibland behöver ställföreträdaren bevaka huvudmannens rätt utöver det som är normalt förekommande, vid exempelvis fastighetsförsäljning eller som delägare i dödsbo. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligare att arvodera per timme.

Timarvode

För att bli beviljad timarvode måste uppdraget omfatta bevaka rätt. Ställföreträdaren behöver i ansökan om timarvode specificera vad hen gjort i uppdraget, ange datum och hur lång tid varje aktivitet har tagit. Arvode för restid utgår inte. Nedanstående är exempel på vad som kan föranleda timarvode. Individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.

Kategori 1

0,45 procent av prisbasbeloppet per timme

 • Samordna och avveckla bostad (flytt) - innefattar inte att packa, saker, bära kartonger, flyttstäda, köra flyttbil med mera.

Kategori 2

0,55 procent av prisbasbeloppet per timme

 • Boutredning och arvskifte
 • Teckna hyresavtal för hemmaboende huvudman
 • Försäljning av fastighet/bostadsrätt med mäklare
 • Skuldsanering, kontakter med fordringsägare, upprätta avbetalningsplaner
 • Större insatser kopplat till assistansersättning/assistansbolag
 • Kallad till domstolsförhandling
 • Förordnad att granska redovisningshandlingar

Kategori 3

0,7 procent av prisbasbeloppet per timme

 • Mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 2.
 • Försäljning av fastighet/bostadsrätt utan mäklare (ska endast ska undantagsvis).

Kategori 4

1 procent av prisbasbelopp per timme

 • Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet.
Sidan publicerades