När uppdraget tar slut

Huvudmannen avlider

Ditt uppdrag upphör samma dag som huvudmannen avlider. Meddela överförmyndarenheten och företrädare för dödsboet att ditt uppdrag tagit slut. Dödsboet tar över ansvaret för huvudmannens egendom från dödsdagen. Lämna över obetalda räkningar till dödsboet.

Vi kommer skicka ett brev till dig där vi begär in en sluträkning. Du har en månad på dig att lämna in den. Sluträkningen gör du på samma sätt som årsräkningen men till och med dagen som huvudmannen avled.

Det finns andra regler för vem som betalar ditt arvode. Om det vid dödsdagen finns tillgångar över ett prisbasbelopp kommer dödsboet betala arvodet. Annars står kommunen för arvodet. Om dödsboet ska betala arvodet skickas en kopia på arvodesbeslutet dit. Du behöver själv lämna dina kontouppgifter till dödsboet. Om du inte får ditt arvode utbetalt måste du själv vända dig till Kronofogden med ditt krav.

Tänk på

  • Kontakta Skatteverket för dödfallsintyg med släktutredning och avanmäl den särskilda postadressen.
  • Kontakta bank för att få kontoutdrag för perioden och saldobesked på tillgångarna per dödsdatum.
  • Ta reda på vilken dödsbodelägare som kan ta emot handlingar från överförmyndarenheten. Om du är dödsbodelägare ska någon annan person anges som mottagare.
  • Spara alla verifikat och papper som rör uppdraget i tre år efter att sluträkningen mottagits av dödsboet. Du ska sedan skicka underlagen till dödsboet.
  • Saknas kända arvingar gör då en anmälan till socialtjänsten som tar över ansvaret för dödsboet.

Uppdraget upphör efter beslut från tingsrätten

Om personen själv inte längre vill ha god man eller behovet av hjälp inte längre finns kommer tingsrätten avsluta uppdraget. Vi kommer skicka ett brev till dig där vi begär in en sluträkning. Du har en månad på dig att lämna in den.

Om huvudmannen ska betala arvodet skickas en kopia på arvodesbeslutet till honom/henne. Han/hon behöver därför dina kontouppgifter. Om du inte får ditt arvode utbetalt måste du själv vända dig till Kronofogden med ditt krav.

Tänk på

  • Kontakta bank för att få kontoutdrag och saldobesked på tillgångarna per upphörandedatum.
  • Se till att ta bort dina uttagsrätter från huvudmannens konton.
  • Kontakta Skatteverket för att ta bort eventuell särskild postadress.
  • Vid behov meddela till socialtjänst och boende att ditt uppdrag avslutats.
  • Spara alla verifikat och papper som rör uppdraget i tre år efter att sluträkningen mottagits av huvudmannen. Du ska sedan skicka dem till huvudmannen.
Sidan publicerades