Social insatsgrupp, SIG

SIG är en frivillig insats som bygger på individuell strukturerad samverkan och riktar sig till ungdomar och unga vuxna som behöver stöd för att bryta med ett brottsaktivt livsmönster och kriminell identitet. Insatsen innefattar individuellt stöd och behandling såväl som samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och andra aktörer helt utifrån ungdomens behov av support. Som en del av det individuella stödet kommer ungdomen eller den unga vuxna att erbjudas strukturerad behandling utifrån evidensbaserade kriminalitetsprogram.

Syftet är att stötta dessa ungdomar och unga vuxna som har behov av ett fokuserat, individanpassat stöd, via samordnade insatser. Den sociala insatsgruppen sätts ihop av viktiga personer och funktioner kring ungdomen eller den unga vuxna, och samordnas av en SIG samordnare, socionom med specialisering på kriminalitetsprogram. Då insatsen till stor del bygger på samverkan mellan olika myndigheter är ett samtycke att häva sekretess gentemot berörda aktörer i SIG-gruppen, som till exempel Polisen och skola, en förutsättning för att kunna beviljas SIG som insats.

SIG samordnaren samordnar ungdomens nätverk och insatser med syfte att stärka skyddsfaktorerna och minimera riskfaktorerna. Sociala insatsgrupper, SIG finns i många kommuner i Sverige. I Umeå är det socialtjänsten som har det samordnande ansvaret för de individuella sociala insatsgrupperna samt fungerar som kontaktpersoner eller behandlare åt ungdomen eller den unga vuxna.

Sidan publicerades www.umea.se/sig