Våld i nära relationer

Utsatt för våld i nära relation

Du som är över 18 år och utsatt för våld i nära relationer kan få råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd, förmedling av skyddsåtgärder samt möjlighet att göra en polisanmälan.

Mottagning för våldsutsatta

Utövat våld i nära relation

Stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra. Mottagningen har individuella samtal och gruppverksamhet.

Mottagning för våldsutövare

Stöd till barn som upplevt våld

Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd. Utredningar gällande barnet samordnas med personal från barn- och ungdomspsykiatri, socialsekreterare, polis och läkare.

Stöd till barn som upplevt våld

Vad menas med våld i nära relation?

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våldet kan till exempel bestå av

  • fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad
  • sexuellt våld – våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld
  • psykiskt våld – direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten
  • social utsatthet – frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter
  • materiell eller ekonomisk utsatthet – personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt, kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme
  • försummelse – människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.
Sidan publicerades