Risker och riskobjekt

Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är

 • extremt väder
 • problem med dricksvatten och avlopp
 • strömavbrott
 • telestörningar
 • utsläpp av farliga ämnen.

Riskobjekt

I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

 • så kallade sevesoanläggningar (anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor) och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
 • dammar
 • flygplatser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhets­analyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Umeå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Styrdokument för civil beredskap

För att skapa inriktning för kommunens arbete har KF fastställt styrande dokument. Dokumenten utgörs av en kommun­övergripande policy, plan och riktlinje.

Policy för civil beredskap beskriver kommunens förhållningssätt, vägledande principer och vad som är skyddsvärt i kommunen.

Plan för civil beredskap fastställer kommunens

 • övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap
 • ambitioner i arbetet med geografiskt områdesansvar och
 • planerade åtgärder och förändringar.

Riktlinje för civil beredskap beskriver roll- och ansvarsfördelning och fastställer krav på kommunens arbete med civil beredskap.

Krisledningsplan

Utöver ovanstående styrdokument som ska antas av kommunfullmäktige ställs krav på två operativa styrdokument som stadsdirektören upprättar och fastställer på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är en kommunövergripande utbildnings- och övningsplan samt en kommunövergripande krisledningsplan.

Utbildnings- och övningsplanen är ett operativt plandokument som redovisar hur kommunens organisation ska utbildas och övas under kommande år.

Krisledningsplanen är ett operativt plandokument som redovisar hur kommunens organisation ska agera i händelse av kris/samhällsstörning.

Sidan publicerades