Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF ungdomsteam

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Tidiga insatser och förebyggande arbete är primärt och i SSPF ungdomsteam arbetar man områdesbaserat på tre olika nivåer; övergripande, grupp och individ.

Syftet är att snabbt kunna upptäcka eller identifiera ungdomar som riskerar att vara på väg in i missbruk och/eller kriminalitet och erbjuda dessa samordnade insatser från flera aktörer. Detta gör man genom nulägesbeskrivningar från aktörer på området, kartläggning, risk- och skyddsbedömningar och samtycken när det gäller vidare arbete med individer och insatser kring dessa.

Samordnare inom Umeå kommuns individ- och familjeomsorg ansvarar för att sammankalla till regelbundna möten, följa upp samt utveckla och driva arbetet framåt.

Sidan publicerades