Krav på farliga verksamheter

Nedan ges en sammanfattning av de krav som ställs på de farliga verksamheterna. Mer om kraven på de farliga verksamheterna kan du läsa i 4-5§§ 2 kap lagen om skydd mot olyckor och 3-4§§ 2 kap förordningen om skydd mot olyckor.

Hindra och begränsa skador

Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador. Det kan göras, till exempel genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.

Riskanalys

Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Vi rekommenderar att man inför och under upprättande av en sådan riskanalys samråder med Umeåregionens brandförsvar. Vissa anläggningar omfattas också av andra lagstiftningars krav på riskanalys och analyserna kan till viss del integreras. Det är dock viktigt att lag­stiftningarnas olika syften uppnås med den gemensamma analysen.

Vid utsläpp

Det ställs även ett krav på att verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polisen och Umeåregionens brand­försvar om ett utsläpp av skadliga ämnen har skett eller om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.

Tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ över de farliga verksamheterna utövas av Umeåregionens brandförsvar. Tillsynen särskiljer sig från den mer vanliga tillsynen (utefter 2 kap. 2§ LSO) på grund av att verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.

Sidan publicerades