5.2 Markvärme

Drift och skötsel

Detta kapitel innehåller övergripande beskrivningar som gäller för drift, skötsel
och underhåll.

Tillsyn

 • Driftsäsong, normalt mellan 1 oktober och 31 april, görs tillsyn en
  gång per vecka, eller så ofta som väderleken och/eller andra omständigheter kräver.
 • Tillsynsintervallerna gäller även under långhelger.
 • Alla avläsningar, läcksökningar, reparationer eller andra ingrepp redovisas i loggbok/journal. Energiförbrukning loggas i styrsystem.
 • Vid varje tillsyn startas anläggningen manuellt för funktionskontroll.
 • Larm vid driftstörning i undercentral går direkt till Umeå Energi, som i sin tur rapporterar till ansvarig på GoP.
 • Anläggningar styrs med markgivare samt SMHI-signal.
 • Specifika delar lagerhålles på begäran av Gator och Parker.

Tillsyn under driftsäsong

 • Kontroll av vätskenivå i expansionskärl.
 • Kontroll av fryspunkt för glykol.
 • Kontroll av glykol i reservlager.
 • Kontroll av läckage
 • Kontroll av temperatur och tryck.
 • Kontroll av drift, larm och reglering via övervakningssystem.
 • Okulär och fysisk kontroll av anläggningens funktionalitet.

Tillsyn under icke driftsäsong

1 gång varje månad:

 • Tillsyn av anläggning i apparatrum.

1 gång varannan månad:

 • Kontroll av avstängningsventiler i apparatrum.

1 gång per halvår (vår och höst):

 • Kontroll av trådlös, alternativt fast, larmöverföring.

1 gång per år :

 • Kontroll av luftare (görs under oktober).
 • Kontroll av avstängningsventiler i gatumark.
 • Grovstädning av apparatrummen.

Inför driftsäsong

Samtliga system provköras och luftas, avstängningsventiler i apparatrum och gatumark kontrolleras.

Apparatrummen städas och belysning, påfyllningsslangar, kopplingar, smusfilter rengöres, dörrnycklar och avstängningsverktyg kontrolleras samt vid behov kompletteras.

Eventuella problem/skador som identifierats under driftsäsong undersöks och åtgärdas inför nästa säsong.

Under driftsäsong

Start- och stopp av markvärmeanläggningarna sköts med automatik.

Vid snöfall gör både leverantör (UE) och kund (UK) en okulär besiktning for att kunna konstatera hur markvärme fungerar på de olika ytorna.

De ytor där markvärme inte fungerar tillfredsställande och som p.g.a. väderleken inte kan åtgärdas omgående ska dokumenteras för åtgärd vid senare tillfälle.

Leverantören (UE) ronderar centraler och kontrollerar då närliggande ytor.
Större kontroller av ytor sker av kund (UK). I den takt berörda markytor blir halkfria eller är torra stängs markvärme av med automatik.

Under icke driftsäsong

Samtliga energimätare avläses av kund från ”Mina sidor” på Umeå Energis webbplats en gång per vecka så att inget värmeläckage förekommer.

Årskontroll

Årskontroll görs under oktober månad inför driftsäsongen och omfattar;

 • Visuell genomgång
 • Rengöring av filter
 • Påfyllning av vätska (sker automatiskt alt. manuellt)
 • Funktionsprov.

Avhjälpande underhåll

Vid läckage eller funktionsbortfall under driftsäsong ska åtgärder utföras skyndsamt eller inom inställelsetid enligt avtal.
Vid långvarigt funktionsbortfall ska traditionell snöröjning anordnas så att gångstråken är fria ifrån snö och is.
Utanför driftsäsong ska åtgärder utföras skyndsamt med hänsyn tagen till eventuella leveranstider av utrustning.

Sidan publicerades