5.3 Dagvatten

Avvattning samt fördröjnings- och reningsanläggningar

Regelbunden och lämplig drift- och underhåll krävs för att upprätthålla en dagvattenanläggnings funktion. Olika anläggningar har olika skötselbehov vilket kräver tydliga drift- och underhållsrutiner.

Umeå kommun och Vakin har en uppdelning sinsemellan för vem som underhåller vilka delar av dagvattenanläggningarna. Se 2.3.2 Ansvarsfördelning. Generellt gäller att om en anläggning (inklusive brunnar och ledningar) bara avvattnar allmän platsmark, så är det kommunen som driftar och underhåller den.

Vid projektering av dagvattenanläggningar ska en driftinstruktion ha tagits fram av projektören. Det är ett pågående arbete att ta fram drift- och underhållsinstruktioner för typlösningar kopplade till avvattning samt fördröjnings- och reningsanläggningar. I Skötselbeskrivning , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster. under rubrik; E.3 Fontäner, pumpanläggning finns en enkel driftinstruktion.

Skydda mot skyfall

Umeå kommuns arbete för att skydda mot skyfall görs i hög grad förebyggande i planeringsskedet av ny bebyggelse (se avsnitt 2. Förutsättningar och 3. Projektering). Vissa projekt pågår även för sårbara områden på flera platser i kommunen. Se 2.3.3 Skyfallsåtgärder. I dagsläget saknas anvisningar för ansvarsfördelningen för drift av skyfallsanläggningar, men håller på att arbetas fram.

Sidan publicerades