Skiss som visar en cykel- och gångväg separerad från intilliggande bilväg. Mellan dessa gator finns det träd planterade.

Bölevägens framtida utformning, här vid korsningen mot Volvo. Illustration: Sweco.

Bölevägen och Nygatan byggs om

Bölevägen och Nygatan får ny utformning för bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Bölevägen görs om till en gata som uppmuntrar till hållbart resande. Bland annat flyttas gång- och cykelvägen från södra till norra sidan av gatan.

Arbetet sker i samarbete med GoGreenRoutes, ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra såväl mental som fysisk hälsa för stadsbor. Förarbetet har bland annat skett i dialog med boende och resande längs vägen.

Förskolebarn från Böle förskola, skolelever från Engelska skolan och verksamheter längs med Bölevägen har fått tycka till om utvecklingen av några av grönområdena längs vägen.

Ökade möjligheter till rörelse

– Vår ambition är att öka andelen hållbara resor i Umeå, höja luftkvaliteten i området, skapa större möjligheter till rörelse för medborgarna och samtidigt forma ett säkrare, mer jämlikt och mer inkluderande område, förklarar Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

Vatten- och avloppsledningarna i området är i stora delar från 1930-talet och samtidigt som Gator och parker renoverar gatan passar Vakin på att byta ut gamla ledningar.

Planen är att bygga om Bölevägen etappvis fram till och med hösten 2025.

Kollektivtrafik leds om

Under stora delar av ombyggnationen leds kollektivtrafiken om. Mellan maj 2023 och november 2024 leds busstrafiken om via Bryggargatan och Riksvägen. Under denna period är Bölevägen avstängd för genomfartstrafik. Fotgängare och cyklister tar sig alltid fram, men det kan i vissa perioder bli genom omledningar.

– Under byggtiden ska alla fastigheter vara tillgängliga, men det kan emellanåt vara begränsad framkomlighet och i vissa fall leder vi om trafiken, förklarar Peter Berggren, projektledare, Umeå kommun.

Skiss som visar Bölevägens framtida utformning.

Bölevägens framtida utformning, här en grönyta vid Volvo. Illustration: Sweco.

Gång- och cykelvägen längs Nygatan flyttas

Samtidigt, i centrala Umeå, påbörjas arbetet med Nygatan. Det är sträckan mellan Sveavägen i väster till Vasagatan i öster som renoveras och får en ny utformning. Gång- och cykelvägen längs med Nygatan ska flyttas till den norra sidan av gatan för att främja ett tydligare, säkrare och mer sammanhållet gång- och cykelstråk genom centrala Umeå.

– Nygatan är en vältrafikerad cykelväg och under byggperioden ska vi göra det möjligt för cyklisterna att fortsätta ta sig fram längs gatan, förklarar Donald Näs, projektledare, Umeå kommun.

Under ombyggnationen byts vatten- och avloppsledningar ut och fjärrvärmeledningar åtgärdas.

Ombyggnationen av Nygatan beräknas vara färdig under 2024.

Karta som med rött streck visar den sträcka längs Nygatan som ska byggas om. Från Sveavägen i väster till Vasagatan i öster.

Röd linje är den sträcka längs Nygatan som ska byggas om: från Sveavägen i väster till Vasagatan i öster.

Sidan publicerades