Bild på väg med tegelstensbyggnad i bakgrunden, samt några björkar utan löv.

Bölevägen, från Enbärsvägen till och med trafikplatsen vid väg 503, byggs om för att uppmuntra till fler hållbara resor, samtidigt som både säkerheten och luftkvaliteten ska förbättras.

Bölevägen utvecklas för hållbart resande

Bölevägen ska göras om till en gata som uppmuntrar till hållbart resande. Arbetet sker i samarbete med GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra såväl mental som fysisk hälsa för stadsbor. Förarbetet har bland annat skett i dialog med boende och resande längs vägen.

Ska vara klar hösten 2025

Byggstart planeras till våren 2023. Vatten- och avloppsledningarna i området är i stora delar från 1930-talet och samtidigt som vi renoverar gatan passar Vakin på att byta ut ledningar. Vid byggstart kommer kommer arbeten med Vakins ledningar påbörjas.

Ombyggnationen i stor skala påbörjas i och med att busstrafiken leds om. Projekteringen är slutförd och planen är att Bölevägen byggs om etappvis fram till och med hösten 2025.

Omledning av trafik

Kollektivtrafiken leds om under hela eller stora delar av ombyggnationen. Mellan den 2 maj 2023 och november 2024 leds busstrafiken om via Bryggargatan och Riksvägen. Under denna period är Bölevägen avstängd för genomfartstrafik. Gående och cyklister kommer alltid ta sig fram.

Alla fastigheter kommer att vara tillgängliga under byggtiden, dock med begränsad framkomlighet samt via omledningsvägar i perioder.

En mer hälsosam stadsdel

— Vår ambition är att öka andelen hållbara resor i Umeå, höja luftkvaliteten i området, skapa större möjligheter till rörelse för medborgarna och samtidigt forma ett säkrare, mer jämlikt och mer inkluderande område. I slutändan vill vi skapa en mer hälsosam stadsdel, förklarar Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

Karta som visar Bölevägen inringad med rött.

Kartan visar Bölevägen med de anslutna parkytorna vid korsningarna. Dessa grönytor ligger vid: 1) Enbärsvägen 2) Umelivägen 3) Nipvägen 4) Svedjebacken.

Grönytor och hållbara trafikslag

Gång, cykel och kollektivtrafik blir prioriterade transportmedel. Under genomförd medborgardialog har boende längs Bölevägen, förskolebarn från Böle förskola, skolelever från Engelska skolan och verksamheter längs med Bölevägen fått framföra sina synpunkter, framförallt om hur grönområdena ska utvecklas.

Just det arbetet – med grönytorna – finansieras av Horizon 2020. Horizon 2020 vill förverkliga idéer sprungna ur forskning och är det största EU-programmet hittills för forskning och innovation.

Sex europeiska städer är med

GoGreenRoutes är ett EU-finansierat projekt som kombinerar medskapande metoder och medborgarvetenskap med big data-analyser och digital innovation. Sex städer ingår i projektet: Burgas (Bulgarien), Lahtis (Finland), Limerick (Irland), Tallinn (Estland), Umeå (Sverige) och Versailles (Frankrike).


Vakin skickar ut SMS vid VA-driftstörningar. Fastighetsägare och verksamhetsutövare kan då, i anslutning till projektet, gå in och registrera sig i en SMS-tjänst: vakin.se/sms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckning som visar gatusektioner när vägen ska byggas. Från vänster finns det plats för fotgängare och cyklister, sedan avdelas gångbanan mot vägen med en grönyta. På vägen syns en personbild och en buss. På motsatt sida, längst till höger, finns en belagd gångbana.

Så här kan gatusektionerna komma att se ut för Bölevägen, där framför allt fotgängare och cyklister får större och tryggare utrymme.

Sidan publicerades www.umea.se/bolevagen