Bild på väg med tegelstensbyggnad i bakgrunden, samt några björkar utan löv.

Bölevägen, från Enbärsvägen till och med trafikplatsen vid väg 503, byggs om för att uppmuntra till fler hållbara resor, samtidigt som både säkerheten och luftkvaliteten ska förbättras.

Bölevägen utvecklas för hållbart resande

Bölevägen ska göras om till en gata som uppmuntrar till hållbart resande. Arbetet sker bland annat i dialog med boende och resande längs vägen, som till exempel får tycka till om vissa utvalda delar av de angränsande grönytorna. Arbetet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra såväl mental som fysisk hälsa för stadsbor.

Ska vara klar 2024

Vi planerar byggstart till senhösten 2022 och byggtiden är cirka 2 år. Projektering pågår och planen är att Bölevägen byggs om etappvis fram till och med år 2024.

Kollektivtrafiken leds om under hela eller stora delar av ombyggnationen.

Vatten- och avloppsledningarna i området är i stora delar från 1930-talet och samtidigt som vi renoverar gatan passar Vakin på att byta ut ledningar.

En mer hälsosam stadsdel

— Vår ambition är att öka andelen hållbara resor i Umeå, höja luftkvaliteten i området, skapa större möjligheter till rörelse för medborgarna och samtidigt forma ett säkrare, mer jämlikt och mer inkluderande område. I slutändan vill vi skapa en mer hälsosam stadsdel, förklarar Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare på Umeå kommun.

Karta som visar Bölevägen inringad med rött.

Kartan visar Bölevägen med de anslutna parkytorna vid korsningarna. Dessa grönytor ligger vid: 1) Enbärsvägen 2) Umelivägen 3) Nipvägen 4) Svedjebacken.

Hållbara trafikslag prioriteras

Gång, cykel och kollektivtrafik blir prioriterade transportmedel. Till medborgardialogen bjuds boende längs Bölevägen in, men också förskolebarn från Böle förskola, skolelever från Engelska skolan och verksamheter längs med Bölevägen. De får framför allt tycka till om hur grönområdena ska utvecklas.

Just det arbetet - med grönytorna - finansieras av Horizon 2020. Horizon 2020 vill förverkliga idéer sprungna ur forskning och är det största EU-programmet hittills för forskning och innovation.

— Det är i huvudsak fyra gräsytor som vi vill ha medborgarnas hjälp att utveckla och dessa ligger alla längs med Bölevägen. Just nu planerar vi hur den dialogen ska gå till och vad den ska innehålla och som det ser ut just nu startar vi upp det arbetet i höst, berättar Lina Samuelsson, projektledare på Umeå kommun.

Sex europeiska städer är med

GoGreenRoutes är ett EU-finansierat projekt som kombinerar medskapande metoder och medborgarvetenskap med big data-analyser och digital innovation. Sex städer ingår i projektet: Burgas (Bulgarien), Lahtis (Finland), Limerick (Irland), Tallinn (Estland), Umeå (Sverige) och Versailles (Frankrike).


Vakin skickar ut SMS vid VA-driftstörningar. Fastighetsägare och verksamhetsutövare kan då, i anslutning till projektet, gå in och registrera sig i vår SMS-tjänst: vakin.se/sms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckning som visar gatusektioner när vägen ska byggas. Från vänster finns det plats för fotgängare och cyklister, sedan avdelas gångbanan mot vägen med en grönyta. På vägen syns en personbild och en buss. På motsatt sida, längst till höger, finns en belagd gångbana.

Så här kan gatusektionerna komma att se ut för Bölevägen, där framför allt fotgängare och cyklister får större och tryggare utrymme.

Sidan publicerades www.umea.se/bolevagen