Innebandyhallen på Thoren Arena

Innebandyhallen på Thoren Arena

Kommunen köper Thoren Arena

Efter en ovanligt het debatt beslutade kommunfullmäktige att Umeå kommun köper Thoren Arena på Noliaområdet för 260 miljoner kronor. Utöver köpeskillingen upphör kommunens hyresavtal av lokalen, liksom Thorengruppens arrendeavtal för marken i samband med ett köp.

– Det blev en het debatt med flera lager, men det vi kan konstatera är att fullmäktige nu har beslutat om ett köp av Thoren Arena. Det står klart att det under rådande förutsättningar är ekonomiskt fördelaktigt för Umeå kommun att äga i stället för att hyra lokalerna. Nu får kommunen ökad rådighet över lokalerna och dessutom får Umeåborna ökad tillgång till en idrottsanläggning som vi kommer att ha stor glädje av under lång tid framåt, säger Janet Ågren (S), kommunalråd.

Under 2018 genomförde Umeå kommun en upphandling där en extern aktör skulle få till uppdrag att uppföra en idrottshall på Noliaområdet. På grund av det stora behovet skulle kommunen sedan hyra hallen.

Thorengruppen AB vann upphandlingen och under 2019 överlät Thorengruppen, med kommunens samtycke, sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalen till Thoren Arena AB. Detta bolag uppförde därefter en fotbolls- och multifunktionshall som invigdes i december 2021. Umeå kommun arrenderade ut mark till Thoren Arena som äger byggnaden.

Under 2023 initierade Thoren Arena en dialog med kommunen om att se över villkoren för arrendeavtalet för marken där byggnaden står. I denna dialog väcktes också frågan om en överlåtelse av byggnaden kunde vara ett alternativ.

Under upphandlingsprocessen har bland annat ytterligare värdebedömning av Thorenhallen diskuterats, betydelsen av att arenan står på så kallad ofri grund, att arrendeavtalet inte får överlåtas utan kommunens godkännande och att kommunen under vissa omständigheter har rätt – men inte skyldighet – att lösa in byggnaden.

Sammantaget har detta inneburit att marknaden är ovanligt begränsad och att jämförelseobjekt i princip saknas. I dialog med värderare har det konstaterats att Thoren Arena är ett svårt objekt att bedöma och att värdebedömningen därför skulle få ett stort mått av osäkerhet. Däremot har en kalkyl som bedömer kostnaden för att uppföra byggnaden genomförts.

Kommunfullmäktige har beslutat:

  • att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva byggnaden Thoren Arena samt bevilja kommunstyrelsen 260 miljoner kronor i investeringsmedel 2024 för förvärvet, finansieringen sker genom upplåning
  • att minska tekniska nämndens budgetram med 8 245 000 kronor 2024 avseende perioden juni-december och 14 134 000 kronor för helåret 2025, öka budgeten för finansiella kostnader med 4 550 000 kronor 2024 avseende perioden juni-december och 7 800 000 kronor för helåret 2025 samt öka kommunstyrelsens ram med 3 551 000 kronor 2024 avseende perioden juni-december och 6 088 000 kronor för helåret 2025.
  • att nettot av ramjusteringarna ovan, det vill säga den kostnadsminskning som uppstår genom förvärvet, uppgående till 144 000 kronor 2024, för 2024 tillfälligt tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, för 2025 hanteras den inom ramen för ordinarie budgetprocess
  • att ovanstående inarbetas i förslag till planeringsdirektiv och budget för 2025 och plan 2026–2028.
Sidan publicerades