Avgifter

Meddela rätt inkomstuppgift

När ditt barn har fått plats ska du lämna inkomstuppgift för hushållet där ditt barn är folkbokfört så att vi kan beräkna rätt avgift. Har ni delad faktura ska båda hushållen där barnet vistas uppge inkomstuppgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften fram till den månad uppgiften lämnas till kommunen.

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter om de förändras. Har du inte uppdaterat dem det senaste året, kommer du att få ett sms och mejl med påminnelse om att uppdatera inkomstuppgift.

Ändring av inkomst gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Vad är ett hushåll?

Avgiften beräknas för det hushåll där barnet är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet.

Förändrat hushåll?

Vid förändringar i hushållet, om du till exempel blivit ensamstående eller sambo, ska du anmäla det på blankett för Inkomstuppgift/Hushåll. Om vårdnadshavare bor på olika adresser ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet vara fakturamottagare.

Delad faktura vid gemensam vårdnad Öppnas i nytt fönster.

Ändring av hushåll gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen. Använd ovanstående länk till blankett då uppgiften inte kan lämnas i e-tjänsten.

Vad menas med inkomst?

Avgiften baseras på hushållets inkomster per månad och före skatt. Inkomster som ska vara med i beräkningen är lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta-eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension
 • familjehemsersättning, arvodesdelen är skattepliktig

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Vad kostar platsen?

Här kan du preliminärt beräkna vad din avgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i vissa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

Högsta avgiftsgrundande inkomsten, inkomsttaket, är 50 340 kronor. För inkomster över denna nivå är avgiften den högsta. Inkomsttaket höjs i januari varje år.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg, barn 1–5 år
Inkomsttak per månad 50 340 kronor

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent av inkomsten

1 510 kronor

Barn 2

2 procent av inkomsten

1 007 kronor

Barn 3

1 procent av inkomsten

503 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor


Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år
Inkomsttak per månad 50 340 kronor

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

1 007 kronor

Barn 2

1 procent av inkomsten

503 kronor

Barn 3

1 procent av inkomsten

503 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

För barn 3–5 år som enbart går i allmän förskola (15 timmar) betalar du ingen avgift.

För övriga 3–5 åringar med plats på förskola och pedagogisk omsorg minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Barn 1–5 år till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Barn som får förskoleplats på grund av att den behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka även om barnet är under tre år. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Har du barn placerade i kommunal verksamhet och på någon av de fristående förskolorna Barnabo eller Solgläntan ska du kontakta Pedagogiska placeringsenheten. Du ska även kontakta den fristående förskolan barnet är placerat på för att undvika fel avgift.

Sidan publicerades