Förskola under föräldraledighet

Innehåll på denna sida:

Föräldraledig före barnet har fötts

Om du uppbär föräldrapenning före förlossning/nedkomst gör rektor i samråd med dig en individuell bedömning av vistelsetiden.

Ändrad plats vid föräldraledighet

Om du är föräldraledig med syskon har barnet rätt till 15 timmar per vecka för barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. I vistelsetiden ingår lunch. När ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga plats i en månad, först därefter ändras placeringen till 15 timmar per vecka. Vid flerbarnsfödsel behåller syskon sin vanliga plats i två månader. Besked om ändrad placering skickas till vårdnadshavare när nytt syskon fötts.

Om ditt barn är 3-5 år kan du göra ett val

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år kan du kan välja avgiftsfri placering i allmän förskola 15 timmar per vecka genom att kontakta Pedagogiska placeringsenheten ppeforskola@umea.se

Läs mer om allmän förskola Öppnas i nytt fönster.

Återgång till arbete/studier efter avslutad föräldraledighet

Syskon med plats 15 timmar per vecka under föräldraledighet och syskon som har allmän förskola 15 timmar får utökad plats från samma dag yngre syskon placeras. Kontakta handläggare på Pedagogiska placeringsenheten om ni önskar att ert äldre barn fortsatt ska ha allmän förskola även när det yngre syskonet fått plats. Du behöver inte ansöka om plats.

Utökad tid under föräldraledighet

Ansök om utökad tid på nedanstående blankett om ditt barn har plats i kommunal förskola. Har barnet plats på en fristående förskola ska du kontakta rektor för information om hur du ansöker om utökad tid.

Ansökan kan inte skickas in innan det yngre syskonet fötts.

Handläggning av ansökan

Handläggningstiden för ansökan är normalt 4-6 veckor, men kan under jul och nyår samt sommarperioden bli längre från att fullständig blankett med begärda bilagor har inkommit. För ökad vistelsetid som understiger en månad, kontakta rektor. Om din ansökan beviljas får barnet en vanlig placering och högre avgift tas ut.

Regler för utökad vistelsetid

Om du kombinerar föräldraledighet med arbete eller studier och behöver utöka tiden måste du ansöka. Om du uppfyller nedanstående krav beslutar rektor om vistelsetiden på samma sätt som vid en vanlig placering. Beslutet om utökad vistelsetid är begränsad till högst sex månader. Vid behov av förlängning behöver en ny ansökan skickas in minst en månad innan den utökade tiden avslutas. Intyg för båda vårdnadshavares sysselsättning ska bifogas ansökan om utökad tid.

  • Utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt CSN:s regler, ger rätt till utökad tid. Svenska för invandrare (SFI) ger också rätt till utökad tid trots att man inte har studiestöd från CSN. Omfattning av studier ska vara minst 50 procent eller motsvara 15 högskolepoäng. Antagningsbevis ska bifogas ansökan. Registrerings­bevis eller motsvarande ska lämnas in när studierna påbörjats, dock senast två veckor efter ansökt datum för utökning av tid. Kommunen kan efterfråga ytterligare intyg om pågående studier.
  • Arbete vid minst 16 timmar per vecka (dagtid måndag–fredag) ger rätt till utökad tid. Intyg om anställning med arbetets omfattning samt förläggning av arbetstiden ska lämnas in. För egna företagare ska registrerings­bevis och F-skattsedel lämnas in. Doktorander och forskare ska lämna intyg från den institution man arbetar på.

Du behöver inte meddela behov av utökad tid då ditt yngre barn börjar förskolan efter föräldraledighet, det sker automatiskt från den dag det yngre barnet påbörjar sin introduktion.

Fristående förskola beslutar själva om utökad vistelsetid under föräldraledighet men ska förhålla sig till kommunens regelverk. Kontakta din förskolas rektor för information om hur du ska ansöka.

Om ena vårdnadshavaren är sjukskriven och den andra vårdnadshavaren arbetar/studerar ansöker vårdnads­havare om utökad tid och bifogar efterfrågade intyg för båda vårdnadshavare. Ändringen gäller tills sjukskrivningen enligt intyg upphör. Sjukskrivningen ska vara på minst 25 procent av heltid och vara på minst en månad för att utökning ska beviljas. Om sjukskrivningen understiger en månad kan rektor i undantagsfall bevilja tillfällig utökning utan att placeringen ändras.

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd och i behov av utökad tid i form av förskola kan du ansöka om detta. Rektor kommer att få skriva ett utlåtande där det framgår om hen tillstyrker eller avstyrker ansökan och bifogar en aktuell handlingsplan för det särskilda stödets utformning. Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar per vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst sex månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.

Rätt till utökad tid för avlastning saknas i skollagen och Umeå kommuns regelverk men det kan ändå finnas särskilda skäl att bevilja en ansökan om detta. Skäl som kan anges kan vara vårdnadshavares funktions­nedsättning, det yngre syskonets omfattande behov av vård vid sjukdom, eller vårdnadshavares tillfälliga svårigheter som inte berättigar till sjukskrivning.

I ansökan ska anges skäl till att vårdnadshavarna tillsammans (gäller vid gemensam vårdnad) behöver avlastning, varför den ena vårdnadshavarens behov inte kan täckas av den andras. Intyg bifogas om exempelvis läkare, psykolog eller socialtjänst kan styrka att vårdnadshavare har tillfälliga svårigheter som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling i sådan omfattning att vistelsetiden 15 timmar per vecka inte bedöms vara tillräcklig.

Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar per vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst tre månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.


Vanliga frågor och svar

Barnet får vistas 15 timmar i veckan på förskolan. Kontakta rektor om vilka dagar och tider som är fastställda på er förskola.

Veckan barnet bor hos den vårdnadshavare som är föräldraledig är vistelsen på förskolan 15 timmar i veckan. Veckan barnet bor hos den andra vårdnadshavaren baseras vistelsetiden på dennes arbete eller studier.

En månad efter att syskon fötts ändras barnets plats på förskolan eller pedagogisk omsorg till 15 timmar per vecka. Vid flerbarnsfödsel ändras platsen två månader efter att syskonen fötts.

Ja, barnet har fortsatt kvar sin plats på samma förskola när platsen ändras till 15 timmar under föräldraledighet.

Nej, du behöver inte göra något. Kommunen får varje vecka aviseringar om födda barn från Skatteverket. Meddelande om ändrad vistelsetid kommer att skickas till dig via e-post.

Ja, det kan du göra om barnet är 3-5 år (gäller från och med terminsstarten i augusti det år barnet fyller 3 år). Du måste själv anmäla det genom att mejla till Pedagogiska placeringsenheten. Du kommer få information om det via e-post i samband att placeringen ändras till 15 timmar i veckan. Barnet har fortsatt kvar sin plats på samma förskola.

15-timmarsplats under föräldraledighet är avgiftsbelagd. Barnet vistas på förskolan de dagar och tider som beslutats av rektor på er förskola.
Allmän förskola kan endast väljas för barn i ålder 3-5 år. Barnet vistas på förskolan de dagar och tider som beslutats av rektor på er förskola men inte när grundskolan har lov/skolans läsårstider. Platsen är avgiftsfri. Läs mer om Allmän förskola.

Då ska du avsluta platsen på förskolan. Uppsägningstiden är 2 månader. Här säger du upp platsen.

Om ni har ansökt och fått plats för ert yngre barn på förskolan behöver du inte anmäla något. Det äldre barnets 15-timmarsplats under föräldraledighet eller Allmän förskola 15 timmar kommer att utökas med automatik från och med samma dag det yngre barnet har fått plats i förskola. Kontakta handläggare på Pedagogiska placeringsenheten om ni önskar att ert äldre barn fortsatt ska ha Allmän förskola när ert yngre barn fått plats.

Sidan publicerades