När du har plats

När du har tackat ja till ett erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska barnet börja den dag du fått plats och därefter nyttja platsen. När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du ska känna till och följa.

Introduktion

Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Personalen kontaktar dig för att komma överens om introduktionstider.

Information och utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare är skyldig att ta del av den information förskolan skickar ut och medverka i utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg kan erbjudas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom tiden klockan 06.30–18.30. Förskolan kan besluta om kortare öppettider utifrån de behov vårdnadshavarna på förskolan har.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov senast 14 dagar i förväg. Detta för att förskolan ska kunna planera sin bemanning och utöka öppettiderna inom ramen från tidigast klockan 06.30 och till senast klockan 18.30.

För behov av omsorg på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger, läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vistelsetider

Om du arbetar eller studerar har du rätt till vistelsetid utifrån din arbets- eller studietid och restider. Du ansvarar för att lägga in ditt barns vistelsetider i förskolans digitala närvarosystem. Du är skyldig att i god tid meddela förskolan om eventuella förändringar som påverkar behovet av vistelsetid.

Högst en månads frånvaro accepteras, utan särskilda skäl och utöver skolans sommar- och jullov. Detta innebär att ett barn kan vara ledig cirka 14 veckor i samband med sommarlovet och 6-7 veckor i samband med jullovet. Om det finns särskilda skäl att behålla platsen ska vårdnadshavaren kontakta rektor, i annat fall sägs platsen upp.

Förskolan och vårdnadshavare ska samråda kring barnets vistelsetider med hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. Ansvarig rektor eller enhetschef för verksamheten beslutar om barnets vistelsetid.

Uppgifter om arbetstider, studier och annat som rör vistelsen på förskolan kan efterfrågas i samband med att barnet börjar på förskolan eller under placeringens gång. Du är skyldig att lämna in uppgifter när det efterfrågas.

  • Om du uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst gör rektor i samråd med dig en individuell bedömning av vistelsetiden.
  • Om du är arbetssökande (inskriven vid arbetsförmedlingen) erbjuds barnet plats den tid du behöver för att aktivt söka arbete.
  • Om du är föräldraledig med syskon har barnet rätt till deltidsplats 15 timmar per vecka för barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. I vistelsetiden ingår högst en måltid per dag. När ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga plats i en månad, först därefter ändras placeringen till 15-timmar per vecka.
  • Vistelsetiden för barn som enbart har allmän förskola beslutas läsårsvis av förskolans rektor. Allmän förskola erbjuds inte på skolans lovdagar. I vistelsetiden ingår högst en måltid per dag.
  • Vistelsetiden för barn med växelvis boende hos båda sina vårdnadshavare bestäms utifrån det behov den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos har. Undantag är behov av omsorg under nätter, kvällar och helger och de fyra veckor den vanliga förskoleverksamheten har sommarstängt. Under dessa perioder förväntas vårdnadshavarna samordna sina behov av förskoleverksamhet.

Undantag vid vårdnadshavares semester

När du som vårdnadshavare har semester eller lov är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamhet. Det finns två undantag:

  1. Alla barn som har rätt till allmän förskola har rätt att delta i verksamheten, 15 timmar per vecka, under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester eftersom syftet är att ge barnet möjlighet, för sin egen utveckling, att delta i en pedagogisk verksamhet. Rektor fastställer varje år tider för allmän förskola.
  2. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt att delta i verksamheten, under terminstid, även under vårdnadshavares semester, rektor beslutar om vistelsetiden.

Utökad vistelsetid i förskola under pågående föräldraledighet i kommunal förskola

Ansök om utökad vistelsetid under föräldraledighet på nedanstående blankett. Om utökad vistelsetid beviljas får barnet en vanlig placering och full avgift tas ut. Ansökan kan inte skickas in innan att det yngre syskonet fötts. För ökad vistelsetid som understiger en månad, kontakta rektor. Handläggningstiden för ansökan är minst en månad från att fullständig blankett med begärda bilagor har inkommit.­

Du behöver inte meddela behov av utökning av tid då ditt yngre barn börjar förskolan efter föräldraledighet, det sker automatiskt from samma dag det yngre barnet påbörjar sin introduktion.

Utökad vistelsetid vid kombination av föräldraledighet och arbete eller studier.

Om du kombinerar föräldraledighet med studier eller arbete och behöver utöka tiden måste du ansöka om detta. Om du uppfyller nedanstående krav beslutar rektor om vistelsetiden på samma sätt som vid en vanlig placering.

Endast utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt CSN:s regler, ger rätt till utökad tid med undantag för SFI (svenska för invandrare). Omfattning av studier ska vara minst 50 % eller motsvara 15 högskolepoäng. Antagningsbevis ska bifogas ansökan. Registreringsbevis eller motsvarande ska lämnas in när studierna påbörjats, dock senast två veckor efter ansökt datum för utökning av tid.

Rätt till utökad tid för arbete gäller vid minst 16 timmar per vecka (dagtid måndag-fredag). Anställningsbevis med arbetets omfattning samt förläggning av arbetstiden ska lämnas in. För egna företagare ska registreringsbevis och F-skattsedel ska lämnas in. Doktorander och forskare ska lämna intyg från den institution man arbetar på. Utökningen är tidsbegränsad till högst sex månader.

Utökad vistelsetid vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om ena vårdnadshavaren är sjukskriven och den andra vårdnadshavaren arbetar/studerar ansöker vårdnadshavare om utökad tid och bifogar efterfrågade intyg. Ändringen gäller tills sjukskrivningen enligt intyg upphör. Sjukskrivningen ska vara på minst 25 % av heltid och vara på minst en månad för att utökning ska beviljas. Om sjukskrivningen understiger en månad kan rektor i undantagsfall bevilja tillfällig utökning utan att placeringen ändras.

Utökad vistelsetid för barn i behov av särskilt stöd eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd och i behov av utökad tid i form av förskola kan du ansöka om detta. Rektor kommer att få skriva ett utlåtande där det framgår om hen tillstyrker eller avstyrker ansökan och bifogar en aktuell handlingsplan för det särskilda stödets utformning. Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar/vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst sex månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.

Utökad vistelsetid för vårdnadshavare i behov av avlastning

Rätt till utökad tid för avlastning saknas i skollagen och Umeå kommuns regelverk men det kan ändå finnas särskilda skäl att bevilja en ansökan om detta. Skäl som kan anges kan vara flerbarnsfödsel, vårdnadshavares funktionsnedsättning, det yngre syskonets omfattande behov av vård vid sjukdom, eller vårdnadshavares tillfälliga svårigheter som inte berättigar till sjukskrivning. I ansökan ska anges skäl till att vårdnadshavarna tillsammans (gäller vid gemensam vårdnad) behöver avlastning, varför den ena vårdnadshavarens behov inte kan täckas av den andra vårdnadshavaren. Bifogade intyg av exempelvis läkare/psykolog eller socialtjänst ska styrka att vårdnadshavare har tillfälliga svårigheter som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling i sådan omfattning att vistelsetiden 15 timmar/vecka inte bedöms vara tillräcklig och att utökad vistelsetid syftar till att skapa förutsättningar för att vistelsetiden ska kunna återgå till den vanliga. Intyget ska beskriva att vårdnadshavarna har behov av avlastning, utan att ange på vilket sätt detta behov ska genomföras, som exempelvis utökad vistelsetid för syskon i förskolan. Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar/vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst tre månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.

Utökad vistelsetid i förskola under pågående föräldraledighet i fristående förskola

Fristående förskola beslutar själva om utökad vistelsetid under föräldraledighet men ska förhålla sig till ovanstående regelverk för att få ersättning från kommunen. Kontakta din förskolas rektor för information om hur du ska ansöka.

Sommaröppen verksamhet

De flesta förskolor är stängda fyra veckor i juli. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av förskoleverksamhet eller fritidshem en plats i någon av våra sommaröppna enheter.

Stängt vid planeringsdagar

Förskolor, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid har stängt fyra heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Dessa dagar måste du själv ordna tillsyn för barnet. Verksamheten ska meddela vilka dagar de har stängt senast två månader i förväg. Din avgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

Sidan publicerades