Vanliga handlingar och ritningar

Till din lovansökan eller anmälan ska du bifoga underlag och ritningar. Nedan beskriver vi de vanligaste ritningarna och handlingarna och vad de ska innehålla. Med korrekta ritningar och handlingar har du möjlighet att få snabbare beslut i ditt ärende.

Vilken information ritningarna du lämnar in ska innehålla beror på vad du söker bygglov för. Det kan du se i våra exempelritningar under respektive åtgärd. Vissa krav är dock generella. Oavsett om du gör dina ritningar på papper eller digitalt krävs fackmässigt utförda ritningar.

Ritningens kvalitet och innehåll

Ritningen ska:

 • vara skalenlig och tydlig
 • vara ritade på vit, neutral bakgrund
 • tydligt visa vad ansökan avser och vad som är befintligt
 • vara ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal
 • vara rensad från eventuella gamla ankomststämplar och beslutsstämplar

Ritningen ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningshuvud
 • norrpil
 • skalstock och information om vilken skala som används

Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Ritningens format

Alla ritningar som lämnas in digitalt ska levereras som separata PDF-filer (varje ritning i en egen fil). Det går bra att placera flera ritningar på samma sida. Namnge filerna så att filnamnet beskriver typen av ritning.

Verkar det svårt?

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna vara korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Fasadritningar visar fasader för det som ansökan gäller - sedda rakt framifrån – och ska även innehålla information om kulör och material på fasad och takbeläggning. Hela fasaden ska normalt redovisas, om inte ansökan enbart gäller en förändring eller tillbyggnad på en liten del av en större byggnad. Fasadritningar är normalt i skala 1:100.

Exempel fasadritning småhus med beskrivning (pdf) , 354.7 kB.

 

Exempel på fasadritning

Exempel på fasadritning för småhus. Klicka för större bild.

En planritning är en horisontell genomskärning som visar byggnaden eller åtgärden uppifrån. Planritningen ska redovisa sådant som väggtjocklek samt placering och storlek på fönster och dörrar. Från planritningen ska man kunna utläsa den sökta åtgärdens area och visa hur tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga uppfylls. Vid nybyggnation av bostäder ska planritningen över entréplanet vara möblerad. Planritningar är normalt i skala 1:100.

Exempel planritning småhus med beskrivning (pdf) , 408.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Exempel planritning

Exempel på planritning för småhus. Klicka för större bild.

En sektionsritning ska visa en vertikal genomskärning av byggnaden eller den åtgärd som lovansökan gäller. Ritningen kan exempelvis visa rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. Sektionsritning genom byggnad är normalt i skala 1:100.

Exempel sektionsritning småhus med beskrivning (pdf) , 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Exempel sektionsritning

Exempel på sektionsritning för småhus. Klicka för större bild.

Situationsplanen ska visa alla byggnaders placering inom den fastighet som ansökan gäller. Måttsättning på situationsplan ska ske vinkelrätt från fastighetsgräns till byggnadens fasadyttermått på sådant sätt att placeringen kan fastslås och fungerar för utstakning eller ajourhållning av lantmäteriets kartor. Om det är väldigt långa avstånd till fastighetsgräns kan man använda andra kända, fasta punkter eller koordinater. Situationsplanen ska också visa byggnaders storlek, så ange även mått på nya byggnader och/eller tillbyggnader. Rita in eventuella utkragande byggnadsdelar såsom skärmtak, balkonger eller burspråk samt murar och plank.

Vid nybyggnad av huvudbyggnad – t ex ett nytt enbostadshus – bör situationsplanen baseras på en aktuell nybyggnadskarta (NBK). Vid nybyggnad av flerbostadshus ska även friyta redovisas.

En vanlig skala för situationsplaner är skala 1:400, men annan skala kan vara lämplig om fastigheten är mycket stor.

Exempel situationsplan småhus med beskrivning (pdf) , 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Exempel situationsplan

Exempel situationsplan. Klicka för större bild.

Exempel på andra handlingar som kan krävas i samband med lov

Nybyggnadskartan behövs när du tänkt bygga en ny huvudbyggnad eller annan större byggnad och används vid byggnadsnämndens prövning av bygglov. Den bör utgöra underlaget till situationsplanen. Kartan ska vara aktuell och bifogas tillsammans med övriga ritningar när du ansöker om bygglov. Nybyggnadskartan tas fram i skalan 1:500 och levereras i digitalt format om inget annat anges. Nybyggnadskartan är giltig 6 månader från det datum som anges på kartan. Nybyggnadskartor som är max 5 år gammal kan revideras för en mindre kostnad.

Läs mer och beställ nybyggnadskarta

För ärenden som inte kräver nybyggnadskarta och där en bra karta saknas, finns en enklare kartprodukt som kan används som underlag till situationsplanen vid ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov) eller bygg­anmälan för exempelvis tillbyggnader eller mindre byggnader så som garage, carport, attefallshus och liknande. Produkten Enkelt underlag till situationsplan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, med mera.

Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden. En detaljritning kan behövas för att visa delar av t ex en ny takkupa, balkongräcke, ett plank eller ett tvärsnitt genom ett fönster med dess profiler. En detaljritning ritas ofta i stor skala – exempelvis 1:20 eller 1:10.

En markplaneringsritning är en ritning liknande situationsplanen, som visar hur marken kring byggnaden ska anordnas, med angivna höjder, in-och utfarter, parkeringsmöjligheter och murar. Ritningen ska visa alla nya och befintliga byggnader, med plushöjd för färdigt golv (+FG). Finns det byggnader som måste rivas så ska de markeras. Om små eller inga markförändringar sker kan denna information också redovisas i situationsplanen.

En marksektionsritning krävs om stora marknivåförändringar ska göras och den visar hur marknivåerna är tänkta att förändras. Om marknivåer ändras ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns. Om gata finns i anslutning till fastigheten ska gatulinje också redovisas. En vanlig skala för markplaneringsritningar och marksektioner är skala 1:400 eller 1:500, men annan skala kan vara lämplig om fastigheten är mycket stor.

Exempel på handlingar som kan krävas för prövning av startbesked

En brandskyddsbeskrivning ska beskriva hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Brandskyddsbeskrivningen omarbetas till en brandskyddsdokumentation, som beskriver det faktiska brandskyddet i byggnaden, när byggnaden är klar. Brandskyddsbeskrivningen ska anpassas till den specifika bygganden.

Här är några exempel på vad en brandskyddsbeskrivning kan innehålla

 • Beskrivning av utrymningsstrategi
 • Brandceller
 • Brandskydd vid byggtid
 • Brandtekniska installationer
 • Ventilationsbrandskydd
 • Eventuella analytiska verifieringar

Energiberäkning ska beskriva byggnadens energianvändning.

Ett färdigställandeskydd kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti. Skyddet ska hjälpa dig som privatperson i rollen som byggherre om din anlitade entreprenör går i konkurs eller av annan anledning inte kan slutföra sina arbeten. Färdigställandeskyddet krävs inte vid minde kostsamma åtgärder eller om du bygger åt dig själv.

Kontrollplanen är ett dokument som innehåller de viktigaste och mest kritiska kontrollerna som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen, hur och när kontrollen ska göras, mot vad resultatet av kontrollen ska jämföras med och på vilket sätt resultatet ska redovisas. Kontrollplanen ska alltid baseras på en riskbedömning där de kritiska momenten i bygg- eller rivningsåtgärden identifierats. I riskbedömningen bör byggherre, inblandade projektörer, entreprenörer och kontrollansvarig vara delaktiga för att kunna identifiera de kritiska momenten.

Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av eventuell kontrollansvarig.

Syftet med den geotekniska undersökningen är att fastställa jord-, berg, och grundvattenförhållanden samt jordens eller bergets egenskaper, så som hållfasthets- och sättningsegenskaper. Den geotekniska undersökningen ligger till grund för dimensionering av byggnadens konstruktion.

Konstruktionsdokumentationen ska beskriva byggnadens konstruktion samt förutsättningarna för byggnadens dimensionering och utförande.

Konstruktionsritningarna ska visa hur byggnadens konstruktion är uppbyggd. Ritningarna kan visa sektioner genom grund, stomme, bjälklag och tak men även viktiga och kritiska detaljer.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och ska delta på bland annat det tekniska samrådet.

Läs mer om kontrollansvarig på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekteringsanvisningar för buller beskriver hur man kan gå till väga för att klara de riktvärden som ställs på störande ljud och buller.

VA-ritningar ska redovisa installationer för vatten och avlopp på tomten (fastigheten).

Vatten och sanitetsritningar ska visa installationer för vatten, avlopp och värme inne i byggnaden.

Ventilationsritningar ska visa installationer för ventilation, kanaler, placering av till- och frånluftsdon och dess dimensionerande flöden mm i byggnaden.

En materialinventering bör alltid göras före åtgärder som omfattar rivning eller byggnation. Vid materialinventering identifieras vilka typer av avfall som kan uppkomma inklusive farliga avfall och vilka byggprodukter som kan återanvändas.

Sidan publicerades