Bygglovsprocessen

Sidan publicerades

Bygglovsprocessen innehåller många moment. Här beskrivs de viktigaste stegen kort uppdelat i tre delar.

Från idé till komplett ansökan

Ta först reda på vad du vill och får bygga.

Ta fram ritningar

Anlita en kontrollansvarig

Skicka in ansökan (för tillfället via blankett)

Förgranskning

Eventuell komplettering
Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid. Det kallas för föreläggande om komplettering.

Från handläggning till beslut

Alla handlingar är inskickade. Din ansökan är komplett.

Handläggning

När din ansökan om bygglov är komplett har vi tio veckor på oss att fatta ett beslut. Kan förlängas med ytterligare tio veckor. Följer du bestämmelserna i detaljplanen, områdesbestämmelsen och byggnaden är lämplig gällande utformning, tillgänglighet och användbarhet kan ett beslut om bygglov tas snabbt.

Det här granskar vi i din ansökan:

  • Följer det du vill bygga gällande detaljplan, områdesbestämmelse eller givet förhandsbesked.
  • Ordnande av mark på tomten
  • Är byggnaden tillgänglig och användbar
  • Är byggnaden lämplig för sitt användningsområde
  • Är byggnaden utformad så att den är anpassad till omgivningen och dess karaktär
  • Har tomten tillräckligt stor friyta (grön yta)
  • Behov av parkering och antal platser både för bil och cykel
  • In- och utfart
  • Med mera, vad vi prövar kan variera beroende på förutsättningarna på den aktuella platsen/tomten

Hörande av sakägare
Om du inte följer bestämmelserna eller byggnaden inte är lämplig, tillgänglig och användbar så kommer vi vara tvungna att begära kompletteringar av dig samt höra sakägare (grannar) vilket kommer göra att handläggningen drar ut på tiden.

Remissförfarande

Beslut om bygglov
Om det är stora avvikelser eller avsteg från krav så kan ärendet behöva tas till politiken för avgörande.

Från beviljat bygglov till inflyttning

När beslutet om bygglov är taget ska det kungöras i Post- och inrikes tidningar så att det kan vinna laga kraft. Du får inte sätta igång med ditt projekt ännu. Först krävs ett tekniskt samråd och startbesked samt att minst 4 veckor har gått sedan kungörelsen.

Tekniskt samråd
(krävs ej vid enklare byggnationer)

Startbesked
När det tekniska samrådet är genomfört samt att alla tekniska ritningar, dokumentationer och andra handlingar som krävs för att ge ett startbesked har lämnats in ges ett startbesked.

Byggstart
Efter det att du har fått ett startbesked och minst 4 veckor har gått sedan beslutet om bygglov kungjordes i Post- och inrikes tidningar får du börja bygga. Senast 2 år efter beviljat bygglov.

Arbetsplatsbesök
Minst en gång, om inte annat diskuterades på det tekniska samrådet, ska ett arbetsplatsbesök genomföras på bygget. Du som byggherre och den som är kontrollansvarig ska närvara.
(krävs ej vid enklare byggnationer)

Byggnationer färdiga

Slutsamråd

När alla byggnationer är färdigställda ska det anmälas till byggnadsnämnden och ett slutsamråd ska genomföras i den färdiga byggnaden.

Syftet är att stämma av att byggnaden följer bygglovet och andra krav som ställs på den samt att alla handlingar som är begärda i startbeskedet lämnats över och att alla kontroller är gjorda och godkända.
(krävs ej vid enklare byggnationer)

Slutbesked
När slutsamrådet är genomfört och alla handlingar är inlämnade samt det inte finns några brister i byggnaden och byggnaden följer givet bygglov ges ett slutbesked som innebär att du får flytta in.

Slutbesked ska vara givet senast 5 år efter laga kraft.

Inflyttning

Sidan publicerades