Bygglovsprocessen

Här beskriver vi bygglovsprocessen, från ansökan till att byggnaden får börja användas. Processen för en lovansökan eller en anmälan kan dock se lite olika ut beroende på hur komplex åtgärden är, hur många som påverkas och var du vill bygga.

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. Läs mer på sidorna för de olika åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Altan, plank, staket och skyddad uteplats

Attefallshus

Bryggor och båthus

Enbostadshus (villa)

Fasadändring (fönster, dörrar, färg)

Flerbostadshus

Friggebod

Fritidshus

Garage, carport, förråd och liknande

Inreda ny bostad i ett enbostadshus

Marklov

Radhus, kedjehus och parhus

Riva

Solceller, ventilation, vatten, avlopp

Strandskydd

Takkupa

Tillbyggnad

Trädfällning

Vad får byggas där du vill bygga?

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om platsen ligger inom detaljplanerat område finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Detaljplanen beskriver:

 • Vad som får byggas på ett område.
 • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
 • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Var ute i god tid! Att få bygglov kan ta upp till 10 veckor. Tiden räknas från det att ärendet är komplett – alltså när vi har fått alla handlingar och uppgifter.

Var noggrann när du gör din ansökan. Behöver vi be om kompletteringar tar det längre tid innan du kan få besked. Förutom ansökan behöver du skicka med relevanta handlingar och ritningar som ska vara fackmannamässigt gjorda.

Här kan du se några exempel på korrekta ritningar

När vi får din ansökan förgranskar vi den. Det innebär att vi gör en översiktlig koll om ansökan innehåller de handlingar som behövs samt att handlingarna är fackmannamässigt gjorda. Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid. Det kallas för föreläggande om komplettering.

Vi har tre veckor på oss att lämna besked om din ansökan är komplett eller inte, men oftast går det snabbare än så.

När din ansökan om bygglov är komplett har vi tio veckor på oss att fatta ett beslut. Det kan i vissa fall förlängas med ytterligare tio veckor. Följer du bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelsen och byggnaden är lämplig gällande utformning, tillgänglighet och användbarhet kan ett beslut om bygglov tas snabbt.

Det här granskar vi i din ansökan:

 • Följer det du vill bygga gällande detaljplan, områdesbestämmelse eller givet förhandsbesked.
 • Ordnande av mark på tomten
 • Är byggnaden tillgänglig och användbar
 • Är byggnaden lämplig för sitt användningsområde
 • Är byggnaden utformad så att den är anpassad till omgivningen och dess karaktär
 • Har tomten tillräckligt stor friyta (grön yta)
 • Behov av parkering och antal platser både för bil och cykel
 • In- och utfart
 • Med mera, vad vi prövar kan variera beroende på förutsättningarna på den aktuella platsen/tomten

Yttranden från grannar

Om din bygglovansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar vi ut ett hörande av sakägare. Grannarna har möjlighet att komma in med synpunkter. De har två veckor på sig att svara. Svarar de inte räknas det som ett tyst godkännande. Om grannarna kommer med negativa synpunkter så går ärendet oftast vidare till byggnadsnämnden.

Bygger du något som omfattas av attefallsreglerna hörs inte grannarna eftersom det då är tillåtet att frångå kraven som finns i en eventuell detaljplan. All placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns måste däremot aktuell granne alltid godkänna. Det godkännandet ska skriftligt redovisas till byggnadsnämnden.

Remissförfarande

Ibland kan din ansökan/anmälan skickas iväg för remiss. Detta görs för att handläggaren behöver få veta om det du planerar bygga påverkar någon annan förvaltnings område eller om det är något speciellt som vi behöver tänka på inför beslut.

Våra vanligaste remissinstanser är Umeå Energi, Vakin, Miljö- och hälsoskydd med flera. Vilka som blir remissinstanser i ditt ärende beror helt på vad din ansökan handlar om.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om det är stora avvikelser eller avsteg från krav så kan ärendet behöva tas till politikerna i byggnadsnämnden för avgörande.

När beslutet om bygglov är taget ska det kungöras i Post- och Inrikes Tidningar så att det kan vinna laga kraft. Du får inte sätta igång med ditt projekt ännu. Först krävs ett tekniskt samråd och startbesked samt att minst 4 veckor har gått sedan kungörelsen.

Alla beslut debiteras

Du kommer att få en faktura från oss efter beslutet. Vi tar ut en avgift för alla beslut, även avslag, återkallade och avvisade ansökningar. Om vi inte får in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid, avvisar vi din ansökan och tar ut en avgift för vårt arbete. Exempel på kostnader kan du hittar på webbsidorna som beskriver de olika åtgärderna.

Startbesked är ett beslut om att du får påbörja åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall behöver du ansöka om startbesked.

Om du påbörjar ditt bygge innan du fått ett startbesked kan byggnadsnämnden ta ut en så kallad byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna innebär ofta stora belopp. Börja inte bygga innan du har fått startbesked!

Tekniskt samråd
Vid större ändringar och nybyggnationer kan kommunen kalla dig som sökt och den kontrollansvariga till ett tekniskt samråd innan ett startbesked ges.

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

När större ändringar eller nybyggnationer är färdigställda ska det anmälas till byggnadsnämnden och ett slutsamråd ska genomföras i den färdiga byggnaden.

Syftet är att stämma av att byggnaden följer bygglovet och andra krav som ställs på den samt att alla handlingar som är begärda i startbeskedet lämnats över och att alla kontroller är gjorda och godkända.

Slutbesked

När slutsamrådet är genomfört och alla handlingar är inlämnade samt att det inte finns några brister i byggnaden och byggnaden följer givet bygglov ges ett slutbesked. Slutbeskedet innebär att du får flytta in. Slutbesked ska vara givet senast 5 år efter laga kraft.

Sidan publicerades