Mulbetet 4 och 21

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Syften är också att värna hög kvalitet avseende arkitektur, social och miljömässig hållbarhet.

Diarienummer BN-2016/01618

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-11-17. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning - Aktuellt skede

Behovsbedömning anslagen 2016-02-05 - 2016-02-26.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.Text

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.Text

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.Text

Sidan publicerades