Så kan du påverka

Kommunens planarbete är en öppen och demokratisk process där allmänheten har möjlighet att påverka. Genom att engagera dig och uttrycka dina åsikter kan du vara med och påverka hur ditt område utvecklas och förbättras. Det gäller både i arbetet med översiktsplaner och detaljplaner.

Tre steg för att delta i kommunens planarbete

  • Delta tidigt: Det är viktigt att delta så tidigt som möjligt i planprocessen. Det ger dig bästa möjlighet att påverka planens utformning eftersom det är lättare för kommunen att ta hänsyn till synpunkter i ett tidigt skede.
  • Kontakta planhandläggaren: Du kan kontakta den ansvariga planhandläggaren för att diskutera planförslaget och dela dina tankar och idéer. Detta kan vara en bra möjlighet att förklara dina synpunkter och förstå planprocessen bättre.
  • Skriftliga synpunkter: Om du vill ha möjlighet att överklaga kommunens beslut senare måste du lämna in dina synpunkter skriftligt under samråds- eller granskningsskedet. Dessa synpunkter kommer att dokumenteras och beaktas i planprocessen.

Överklaga beslut

Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligt sätt. För detaljplaner är det annorlunda. Om dina synpunkter inte har beaktats och du inte är nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga detaljplanen.

Så överklagar du antagande av detaljplan

Beslut om antagande kan över­klagas till mark- och miljödomstolen, i enlighet med 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltnings­lagen (2017:900).

Vid överklagande till mark- och miljödomstolen lämnas skriftliga synpunkter till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är dagen då anslaget om antagande tas ner från kommunens digitala anslagstavla, vilket anges i anslaget.

Ange följande i överklagandet

  • vilket beslut som överklagas (ärendets diarienummer eller paragraf som framgår av beslutet)
  • varför beslutet är felaktigt
  • vilken ändring överklagandet syftar till
  • klagandens namn, postadress och telefonnummer.

Skicka med handlingar eller annat som stödjer överklagandet.

Skicka överklagandet via e-post till planavdelning@umea.se eller per post till

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
Planavdelning
901 84 Umeå

Ett ombud får underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Sidan publicerades