Ansök om planbesked

Det första steget för att skapa, ändra eller upphäva en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. Genom att göra det får du en indikation på om kommunen kommer att påbörja planarbetet. I behandlingen av din ansökan utvärderar vi lämpligheten av den föreslagna användningen av platsen. Vi baserar vår bedömning på översiktsplanen.

Innan du gör din ansökan är det lämpligt att kontakta oss för rådgivning.

Vad krävs i din ansökan?

Du ansöker om planbesked via vår e-tjänst. Ansökan ska innehålla följande:

  • En övergripande beskrivning av platsen och syftet med din ansökan om planbesked.
  • En skiss som visar byggnadens volym och eventuella inspirationsbilder.
  • En situationsplan som visar var på platsen åtgärden planeras.
  • En kort beskrivning av hur ditt förslag påverkar och anpassar sig till omgivningen.

Om vi anser att din ansökan behöver kompletteras, kommer vi att kontakta dig för att förtydliga vad som behöver tilläggas.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

När vi har mottagit din ansökan går vi igenom den i en planberedning. Under sådana möten granskar vi din ansökan, diskuterar eventuella utredningsbehov och till sist göra en sammanfattande bedömning.

I denna bedömning kommer vi att fastställa om ett positivt eller negativt planbesked bör lämnas. Det slutliga beslutet om att påbörja planläggningen fattas sedan av byggnadsnämnden. Det är viktigt att komma ihåg att ett positivt planbesked inte garanterar att detaljplanen kommer att antas, eftersom synpunkter och fakta som framkommer under planprocessen kan leda till att planarbetet avbryts.

Besked inom fyra månader

Från det att du har lämnat in en komplett ansökan bör du få ett besked från oss inom fyra månader. Det är viktigt att komma ihåg att ett planbesked inte är bindande och att beslutet inte kan överklagas.

Kostnader för planbesked och planarbete

När en ansökan om planbesked kommer in till kommunen sorteras den in i en av tre kategorier; mindre ändringar, stora komplexa åtgärder och övrigt. Avgiften bestäms av vilken kategori ärendet hamnar inom, och avser hela arbetet med planbeskedsärendet fram till beslut i byggnadsnämnden. Taxan är samma oavsett vad byggnadsnämnden beslutar. Om ett ärende dras tillbaka innan det går upp för beslut tas en timavgift ut för nedlagd tid.

Om ett planbesked blir beviljat hamnar ärendet i kommunens plankö, där planerna rangordnas enligt fastställd prioriteringsordning. När det blir dags att påbörja planarbetet tilldelas ärendet en handläggare och ett planavtal upprättas, där kostnaderna för planarbetet fastställs. Kostnaden beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ersättningen tas ut i förskott, om inget annat avtalas.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

Timersättning plus grundavgift debiteras i ärenden som inte går att definiera.

Byggnadsnämndens taxa

Byggnadsnämndens taxa hittar du på sidan Avgifter, taxor

När inleds planarbetet?

Efter att du har fått ett positivt planbesked, har kommunen ett officiellt åtagande att påbörja planarbetet. Det kan dock ta tid innan vi faktiskt börjar arbeta med detaljplanen, eftersom det kan finnas många planer i kö. Läs mer om prioriteringsordningen som vi följer.

Sidan publicerades