Ersmark 22:2 – småhusbebyggelse

Syfte med planen

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för friliggande enbostadshus för att möta behovet av kommunala småhustomter i enlighet med översiktsplanen.

Ett planprogram har tagits fram för den totala utbyggnaden av Ersmark. Mer information om detta finns tillgängligt via Planprogram för östra Ersmark.

Diarienummer BN-2014/01047

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2015-01-28. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning – Aktuellt skede

Behovsbedömningen är anslagen 2017-01-05–2017-01-27.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställnings­tiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommun­fullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades