Ersmark 2:7 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnad med bostäder i Ersmark. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhantering.

Till grund för detaljplanen ligger ett planprogram för östra Ersmark som godkändes av kommunfullmäktige 2016-08-29.

Information om planprogrammet för östra Ersmark.

Diarienummer BN-2016/01329

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2012-05-25.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen från 2016-06-29 till 2016-07-20.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-04-30. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/ersmark1727