Laxen 31 med flera

Gällande detaljplan för Laxen 31 med flera omfattar totalt fyra olika fastigheter, Laxen 31, Laxen 46, Laxen 48 samt del av Umeå 2:1. Detta planförslag är en ändring av detaljplan för den del av detaljplanen som utgörs av fastigheten Laxen 48.

Syftet med att genomföra ändringen av detaljplanen är att ändra och tydliggöra gällande planbestämmelser avseende utnyttjandegrad och placering. Ändring utförs även i syfte att säkerställa tidigare intentioner.

Syftet är även att säkerställa siktlinjer och transparens mellan Ume älv och ovanliggande kvarter Riddarborgen och Döbelns park.

Utöver detta syftar ändringen av detaljplanen även till att säkerställa en god hantering av dagvatten.

Diarienummer BN-2018/01180

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-01-23.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen till och med 2019-09-19.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-04-23. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/laxen31