Grafisk över flöden från ytterområdena in till centrala staden och hur mycket földena från dessa väntas öka i och med en befolkningsökning..Förstora bilden

Scenario 200 000 och bebyggelseutvecklingen omfattar hela kommunen. Inriktningen mot komplettering av befintliga miljöer är stark och genomgående oavsett om det handlar om stadskärnan, omgivande stadsdelar, tätorter utanför Umeå, byar på landsbygden eller i kustnära lägen.

Tillväxtscenario 200 000 invånare

Utifrån de tidigare beskrivna strategierna har ett scenario formulerats för Umeås framtida tillväxt i ett 200 000-invånarperspektiv.

Att bygga en tät attraktiv blandstad

Inriktningen att bygga en tät, attraktiv blandstad är stark. Centralt är att översiktsplanen utgör ett paradigmskifte mot hållbart resande. Trafikutvecklingen och omställningen mot hållbara transportslag är en nyckel för en hållbar utveckling. Det blir nödvändigt att använda hela verktygslådan för att göra omställningen såsom trafikstrategi, parkeringsstrategi samt beteendeförändrande insatser. I översiktsplanen är inte trafik- och bebyggelsestrategi två olika delar. Umeås översiktsplan är tydligt en integrerad trafik- och bebyggelsestrategi.

Komplettering som bärande idé

Inriktningen mot komplettering av staden är stark. De centrala stadsdelarna med universitetsområdet föreslås att kompletteras med 15 000 nya invånare vilket utgör en fördubbling av antalet invånare jämfört med antalet kring år 2010. Fördjupning för de centrala stadsdelarna samt Fördjupning för universitetsstaden konkretiserar idéerna och visar på förändringsområden.

Anslutande stadsdelar föreslås kompletteras med omkring 25 procent fler boende och verksamma. Fördjupning för Röbäck konkretiserar detta i aktuell fördjupning. Det kommande tematiska tillägget för stadsdelskomplettering avser att peka ut förändringsområden i befintliga stadsdelar.

Några nya områden som medverkar till en hållbar bebyggelseutveckling

Bedömningen är att inte all tillkommande bebyggelse kan tillkomma som komplettering. Därför har några nya områden föreslagits för bebyggelseutveckling. Dessa områden är valda utifrån sina strategiska lägen och där det finns möjligheter att utveckla och förlänga befintliga kollektivtrafikstråk. De områden som pekas ut är ett område öster om Skravelsjö (behandlas i Fördjupning för Röbäck), I 20 (kommer behandlas i en framtida fördjupning), Tegelbruksberget som ligger i förlängningen av Gimonäs, Brännlandsberget som kopplar an mot Umedalen/Klockarbäcken samt eventuellt den så kallade Umåkersterrängen.

Stad och land hand i hand

Scenariot har tydligt fokus också på landsbygden och övriga tätorter än Umeå. För de största tätorterna utanför Umeå, det vill säga Sävar, Hörnefors samt Obbola och Holmsund föreslås på sikt betydande tillväxt. Hörnefors behandlas i egen fördjupning och en ny fördjupning är under framtagande för Sävar. Planeringsinsatser behövs framgent för Holmsund- Obbola. Tillväxt förespås också i ett antal byar i fem utpekade tillväxtstråk där utvecklingen redan i dag är stark. Stråken sammanfaller med Länstrafikens kollektivtrafiklinjer och där viss service i form av skolor och handel med mera erbjuds. Fler boende innebär till exempel att kollektivtrafiken och skolor stöttas. Utveckling på landsbygden med bland annat tätorternas omland och bystråken behandlas i Tematiskt tillägg för landsbygden.

Attraktiv vattennära bebyggelse

Slutligen bygger scenariot på hållbar utveckling i attraktiva älv- och kustnära lägen som erbjuder särskilda boende­kvaliteter. Utvecklingen behandlas i fördjupningar för dels kusten dels för älvslandskapet.

Sidan publicerades