Ersmark

Norr om Umeå, längs vägarna inåt landet, återfinns ett pärlband av livskraftiga byar. Umeås befolkningsökning märks också här. Nya invånare bygger egna hus eller rustar upp gamla gårdar, flyttar in och gör sina avtryck i bygden. Till Ersmark söker sig allt fler för att få avnjuta landsbygdens lugn, storslagna natur och inbjudande gemenskap, samtidigt som staden bara är några minuter bort.

Under 2015-2016 tog kommunen fram ett planprogram för att undersöka de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad i den östra delen av Ersmark by.

Kommunen har därefter ansökt om detaljplan för att skapa förutsättningar för småhusbebyggelse öster om Ersmarks by, där kommunen äger mark. Området är i första hand tänkt för friliggande enbostadshus men kommer även möjliggöra för radhusbebyggelse och mindre flerbostadshus för att få en blandad bebyggelsemiljö. Det nya området kommer knytas samman med befintliga småhusområden i närheten

Arbetet med detaljplanen påbörjades 2017 och ett flertal utredningar har tagits fram. Inom området är det komplicerade markförhållanden då grundvattennivån ligger väldigt högt, detta gör att vissa åtgärder måste vidtas för att byggnation ska vara möjlig. Fördelning av småhustomter kan tidigast ske när detaljplanen fått laga kraft och vägar byggts ut i området. Samråd för detaljplanen kommer att ske under 2024.

Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge.

Sidan publicerades