Skyldigheter vid förändring av skolgång

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Barnets hemkommun är skyldig att ha koll på att alla barn får den utbildning de har rätt till enligt skollagen. Barn som är folkbokförda i Umeå kommun förväntas fullgöra sin skolplikt i Umeå.

Om skolplikten ej fullgörs kan information överlämnas till andra myndigheter såsom Socialtjänst, Försäkringskassa och Skatteverket.

Vårdnadshavare behöver därför meddela eller ansöka om förändring av barnets skolgång till exempel vid en flytt utomlands, till en annan stad eller om barnet ska börja på en friskola. Mer information och dokument för ansökan och anmälan hittar du nedan.

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, till en skola i en annan kommun eller i en statlig skola behöver ni avsäga er den kommunala skolplaceringen genom att fylla i nedanstående blankett:

Anmälan om förändring av skolgång (e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om förändring av skolgång (blankett för utskrift) , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om förändring av skolgång (engelska, blankett) , 676.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Ansökan bör skickas in senast i november inför nästkommande läsår, men det går att ansöka ända fram till höstterminens start.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (blankett). , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du även söker skola för ditt barn. Söka skola Länk till annan webbplats. ska du göra om du har önskemål om vilken skola ditt barn önskar plats på. Skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn ska gå i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Skäl att skjuta upp skolstarten

För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Det är kommunen som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller ej. Det är inte en rättighet för ett barn att få börja skolan ett år senare och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet

 • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål
 • har en intellektuell funktionsnedsättning
 • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling
 • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

Ansökan

I din ansökan ska du beskriva vilka särskilda skäl som du anser finns för att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare. Du ska även skicka med

 • ett yttrande från rektor i förskolan
 • annan dokumentation/utredning som styrker de särskilda skäl du för fram. Det kan till exempel vara dokument om barnets utveckling, läkarintyg eller psykologutredning.

Umeå kommun har en skyldighet att se till att elever fullgör sin skolplikt enligt skollagens bestämmelser. I undantagsfall kan en elev få fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan, men då krävs en ansökan från elevens vårdnadshavare, en grundlig utredning samt beslut från för- och grundskolenämnden.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid eftersom det tar några månader att få beslut.

Ett beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Förutsättningar

För att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan måste samtliga nedanstående tre kriterier enligt skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppfyllas (24 kap 23§):

 1. Den alternativa skolgången ska motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den svenska grundskolan.
 2. Kommunen ska kunna få insyn i elevens alternativa skolgång.
 3. Det ska finnas synnerliga skäl.

Vad betyder ”synnerliga skäl”?

Synnerliga skäl är en juridisk term som i skollagen betyder att det måste finnas väldigt starka skäl till att ditt barn inte kan gå kvar på sin ordinarie skola i Sverige under den tid ni ansöker om. Beslut att ett barn ska få utbildning i en annan skola än den ordinarie skolan tas därför med stor restriktivitet.

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker genom att skicka ett personligt brev till Pedagogiska placeringsenheten. Brevet ska skickas in minst tre månader före den tilltänkta förändringen av skolgången. Sista ansökningsdatum inför höstterminen 2024 är 24 maj.

I brevet ska du tydligt beskriva hur skollagens ovanstående kriterier ska uppfyllas genom att besvara frågorna:

 • Hur ska barnets skolgång tillgodoses?
 • Hur kan kommunen få insyn i skolgången?
 • Vilka synnerliga skäl finns för den alternativa skolgången?

För att ansökan ska kunna behandlas måste även följande intyg bifogas:

 • Intyg på att barnet ska få utbildning i den skola som angetts i ansökan.
 • Intyg som styrker att skolan är ett fullgott alternativ till den utbildning som finns i svensk skola utifrån läroplan och kursplaner i skolans ämnen.
 • Intyg som styrker synnerligt skäl varför vårdnadshavare vill att barnet ska gå i annan skola än ordinarie skola under angiven period.

Adress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Om ett barn permanent flyttar utomlands och inte längre ska vara folkbokfört i Sverige upphör skolplikten. Detsamma gäller även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Ska ditt barn flytta utomlands ska du anmäla detta till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då upphör skolplikten. Ska barnet flytta utomlands en längre tid men fortsatt vara folkbokförd i Umeå kommun, kan du anmäla att du vill att skolplikten ska upphöra på grund av varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse behöver vara för att anses som varaktig, men en riktlinje är minst sex–nio månader. Det är kommunen som i varje individuellt fall beslutar om skolplikten upphör eller inte.

Anmälan

Anmälan gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse (blankett) , 131.8 kB, öppnas i nytt fönster. till Pedagogiska placeringsenheten.

Du ska skicka in din anmälan senast tre månader innan planerad avresa. Sista anmälningsdatum inför höst­terminen 2024 är 24 maj.

För att kommunen ska kunna ta ställning till om barnets skolplikt i Sverige kan upphöra behöver uppgifterna om barnets vistelse utomlands styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis

 • intyg om anställning för vårdnadshavare i utlandet
 • bostadskontrakt för boende i utlandet
 • intyg för barnets skolplacering i utlandet
 • flygbiljetter och boardingpass.

Adress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Efter att du skickat in anmälan

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattar för- och grundskolenämnden beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Umeå kommun. Ansvar för barnets utbildning övergår då till vårdnadshavarna.

Bedömer nämnden att vistelsen utomlands inte är varaktig kvarstår skolplikten i Sverige. Barnet ska då fortsätta sin skolgång i den skola barnet är inskriven i.

Kommunens beslut meddelas skriftligt till vårdnadshavarna.

Återkomst till Sverige

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet får fortsätta gå på samma skola som tidigare.

Skolplacering sker i enlighet med för- och grundskolenämndens regler för skolplacering.


Ska du inte längre vara folkbokförd i Umeå kommun?

Sidan publicerades www.umea.se/skolplikt