Biologisk mångfald

Vi värnar naturen och det den ger oss

Levande skogar, rika odlingslandskap och andra naturtyper skapar viktiga miljöer för ett rikt växt- och djurliv och är en del av vår historia och kulturlandskap. Samtidigt är markerna attraktiva för exploatering och utgör viktiga resurser för vår välfärd, inte minst i en växande stad. Med mål för biologisk mångfald kan växt- och djurliv samt förmågan att leverera ekosystemtjänster förbättras.

Mer information

Sidan publicerades