Vatten

Vi värnar om vattnet som en livsviktig resurs

Vatten är en av våra viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Genom miljömålen lägger vi grunden för att verka och öka medvetenheten av hur vi kan påverka god status av yt- och grundvatten. I Sverige har vi gott om vatten och relativt bra vattenkvalitet jämfört med övriga Europa. En god
vattenkvalitet är viktigt för att gynna ett rikt växt- och djurliv samt för kommande generationers livskvalitet. Det här gäller både dricksvatten för oss människor som bor här, men även en bra kvalitet på vattnet för den biologiska mångfalden, för badvatten med mera.

Mer information

Sidan publicerades