Roddbåtar vid Umeälven med Umeå centrum i bakgrunden.

Giftfri miljö

Vi minskar förekomsten av ämnen som skadar hälsa eller miljö

De flesta människor exponeras kontinuerligt för låga nivåer av många olika kemikalier, metaller och miljöföroreningar huvudsakligen genom användning av konsumentprodukter och vid vistelse i nära miljöer. Vi utsätts för dessa ämnen dels genom direkt hudkontakt, men även indirekt genom till exempel konsumtion av dricksvatten, grödor, frukt, bär, kött eller fisk som förorenats av markföroreningar eller bekämpningsmedel. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Regler, förbud och begränsningar har resulterat i att utsläppen
av flera kända miljöföroreningar har upphört eller minskat under senare år. Men de långlivade ämnen som spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och är därmed en risk för människors hälsa i framtiden.

Mer information

Sidan publicerades