God bebyggd miljö

Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning

Det här fokusområdet handlar om att hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder eller reser till arbete och fritidsaktiviteter. Den bebyggda miljön i Umeå kommun ska fylla invånarnas och samhällets behov, erbjuda trivsamma, hälsosamma livsmiljöer och bidra till en totalt sett hållbar utveckling. Vi behöver lokalisera, utforma och underhålla byggnader samt grå och grön infrastruktur. På så sätt bevaras och utvecklas miljöoch kulturvärden. Det bidrar till långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.

Mer information

Utvecklingsområdet Tomtebo strand


Exempel:

En ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras en ny stadsdel till ytan jämförbart med centrala Umeå. Ambitionsnivåerna avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är höga.

Utvecklingen av stadsdelen Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, sju privata byggaktörer HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö och tre kommunala bolag. Umeå Energi, Upab och Vakin.

Vision för Tomtebo strand

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Tomtebo strands samarbetsparter har tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram. Det gjordes enligt en metodik och med ett upplägg som kallas Citylab – guide för hållbart byggande framtaget av Sweden Green Building Council.

Citylab har formulerat 17 mål för hållbar stadsutveckling som spänner över ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Och de målen är i sin tur formulerade med hänsyn till FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

I hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand har de 17 Globala hållbarhetsmålen och Citylabs 17 mål för hållbar stadsutveckling och dess önskade effekter grupperats i fem olika fokusområden för att göra det mer hanterbart i planeringen.

Här nedan redovisas de fem fokusområdena och de mål vi satt för varje område.

FOKUSOMRÅDE 1

Känner du din granne?

En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

MÅL

 1. På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social situation.
 2. Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till möten och besök för alla.
 3. Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

FOKUSOMRÅDE 2

Vilken mötesplats gillar du?

Attraktiva och hållbara grön- och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, och åtgärder för att skapa en stadsdel som är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

MÅL

 1. Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation och som besöksmål.
 2. Kolbäcksområdet och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.
 3. Tomtebo strand är en levande och trygg stadsdel där alla boende, besökare och verksamma kan hitta sin favoritplats.

FOKUSOMRÅDE 3

Hur reser du i vardagen?

Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand hänger ihop med övriga Umeå.

MÅL

 1. På Tomtebo strand är det enklast att använda de hållbara färdsätten.
 2. Tomtebo strand har samlade och hållbara transporter för avfall och varuleveranser.
 3. På Tomtebo strand finns användarvänliga lösningar för delning av mobilitetstjänster.

FOKUSOMRÅDE 4

Hur använder du smarta lösningar?

Hållbara och smarta miljölösningar

Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten m.m.).

MÅL

 1. Teknisk infrastruktur samordnas i flexibla lösningar.
 2. Användarvänliga lösningar och innovationer ska underlätta för boende på Tomtebo strand att leva hållbart.
 3. Tomtebo strand ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv.
 4. (Nya) metoder för lärande och kontinuerlig innovation ska prövas
 5. Tomtebo strand är en resurssnål och delande stadsdel

FOKUSOMRÅDE 5

Hur påverkar du?

Engagemang och delaktighet för hållbarhet och framgång

Detta område fokuserar främst på hur stadsdelens framväxt och utveckling mot högt uppsatta visioner kräver delaktighet och engagemang – i planeringsskedet och när människor och verksamheter befolkar stadsdelen.

MÅL

 1. Skapa delaktighet och engagemang i utvecklingen av Tomtebo strand för en hållbar stadsdel och hållbara lösningar över tid.
 2. Verksamheter bidrar till Tomtebo strands vision och hållbarhetsmål
 3. Öka efterfrågan och beredskap för hållbar livsstil

FAKTA

 • Cirka 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant".
 • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta.
 • Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydalasjön.

Mer information

Sidan publicerades