Nattvandrare och trygghetsvärdar skapar förtroende och trygghet hos ungdomar genom att ställa upp för dem som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Förebyggande arbete

Det finns många utmaningar att anta om man ska lyckas med att förebygga brott. Raden av olika brottstyper är lång, mönster och orsakerna som ligger bakom varierar stort. Brotten sker såväl på allmänna platser, i hem, på arbetsplatser men också i den digitala värden.

Lyckligtvis är vi många som kan och vill bidra till att minska brottsligheten på olika sätt i Umeå och det är en viktig förklaring till att hittills haft låg brottslighet. I Umeå har vi ett bra lokalt förebyggande arbete i samverkan med polis, region och lokalsamhället. Vi behöver tillsammans ständigt arbeta hårt för att alla ska ska ha möjlighet att leva och verka i ett Umeå som är tryggt och säkert.

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på kunskap och därför utgör ett lokalt kartläggningsarbete en viktig utgångspunkt och grund. Att också se brottsligheten i relation till andra hållbarhetsfrågor skapar förutsättningar för bättre prioriteringar då kriminalitet ofta hänger samman med exempelvis psykisk ohälsa och droger.

I Umeå kommun har vi många olika samverkansforum för olika brottsförebyggande områden med syfte att kombinera lägesbild och kunskap med engagemang på bred front och på så sätt göra det brottförebyggande arbetet till en integrerade del i samhällets aktiviteter.

Umeå tillhör oss alla, Dygnet runt, året om

På bussen, i parken, på festivalen – Umebrå samarbetar med polisen, Länsförsäkringar och fältgruppen för att det ska vara en självklarhet att känna sig trygg i det offentliga rummet i Umeå. Vi arrangerar nattvandring och trygghetsvärdar för att öka tryggheten vid större evenemang och storhelger.

Att nattvandra är att följa med på ett viktigt och värdefullt uppdrag för Umeås ungdomar.

Varför nattvandringar?

Syftet med nattvandring är att vuxna är i miljöer där ungdomar vistas under kvällar och nätter. Vår erfarenhet är att vuxna behövs och gör skillnad. Nattvandrare finns ute på helger som en trygghet om ungdomar behöver hjälp eller en vuxen att prata med.

Engagera dig via föreningar

Du som förälder till barn i en förening kan välja att engagera dig och samtidigt få ett bidrag till föreningen. Du som nattvandrar måste vara minst 20 år. Ni behöver vara minst fyra som vandrar tillsammans.

Ökade risker

Våren och sommaren är på många sätt en härlig tid. Den innebär dock för vissa ökade risker. Fler unga testar under denna period alkohol och ibland också andra droger för första gången. Påverkade unga kan fatta riktigt dåliga beslut, samtidigt som de riskerar att bli utsatta för brott eller råka ut för olyckor.

Är du intresserad av att bli nattvandrare?

Om du och din förening är intresserade av att göra en god insats för Umeås unga kan du läs mer här och anmäla din förening till nattvandring.

  • Visa att du bryr dig. Var tydlig och sätt gränser.
    Då blir det enklare för din tonåring att fatta bra beslut.
  • Samarbeta med andra föräldrar.
    Prata med varandra och nattvandra tillsammans.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
    Unga som får alkohol av föräldrar eller äldre syskon dricker mer än andra

Att Förebygga användning av narkotika och andra droger

Samhället påverkas på många sätt negativt av alkohol- och drogproblematik. Dels försämras den egna hälsan, dels påverkas många anhörigas också. Förutom detta finns det andra alvarliga problem som exempelvis trafikonykterhet och alkoholen och drogernas starka koppling till våld.

Det är av särskild vikt att förebygga tidigt och därför ligger ett stort fokus i det drogförebyggande arbetet vid ungdomar. Vägledande för vårt arbete riktat till ungdomar är dessa fyra punkter

1. Minska risker

Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Skapa motståndskraft, kunskap om att en har rätt att säga nej. Tidigt stöd kring inlärning, beteende och psykiskt mående. Kunskap om alkohol, droger och tobak och att vuxna pratar om det med unga.

2. Uppmärksamhet

Samverkan mellan vuxna i ungas närhet för att tidigt uppmärksamma tidiga tecken på droger, såväl yrkesverksamma som ideella ledare och vårdnadshavare. För att kunna uppmärksamma tidigt är kunskap viktigt.

3. Tidigt agerande vid oro, att ta oro på allvar

Det är inte lätt att veta om förändringar beror på droger eller något annat, men genom att ta oron på allvar kan vi signalera att vi tillsammans bryr oss om våra unga. Det ska vara lätt att söka stöd tidigt, såväl för vårdnadshavare, professionella, ideella ledare eller unga själva.

4. Tydliga rutiner vid upptäckt av droganvändande

Vid upptäckt av drogproblematik är tiden en mycket viktig faktor, men också att undvika panik och att ha tålamod samt att ge alla inblandade ett bra bemötande.

Det finns ett flertal lokala förebyggande råd runt om i Umepå kommun med representanter från skolor, fritidsgårdar, socialtjänst, region Västerbotten, och föreningar som samverkar lokalt med att förebygga och upptäcka tidigt.

Sidan publicerades