Samarbeten

Samverkan och arbetsmetoder

Umebrås främsta uppgift är samverka kring brotts- och drogförebyggande arbete. De största förebyggande insatserna i Umeå kommun genomförs genom de olika samhällsaktörernas ordinarie verksamheter. Umebrå möjliggör också samverkansytor och kunskapsutbyte och sprider information om befintligt förebyggande arbete. Umebrå arbetar kunskapsbaserat, där en gemensam lägesbild skapad i samverkan gör det möjligt att identifiera och åtgärda brister efter lokala behov. Umebrå arbetar med flera arbetsmetoder, framförallt enligt Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som visas i illustrationen nedan.

Grafik för att visualisera arbetsmetoden med Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöften som går in i varandra i mitten, omgivna av ett cirkulärt flöde: Initiera samverkan, Egna förberedelser, Gemensamma förberedelser, Genomförande och Uppföljning.

Arbetsmetod enligt Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Polisen i Umeå

Samhället har allt att vinna på en minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett aktivt brottsförebyggande arbete samt ett trygghetsskapande arbete som bygger på en gemensam och långsiktig samsyn mellan Polisen och Umeå kommun.

Utgångspunkten för samverkan är en gemensam upp­fattning om vilka samhällsutmaningar som finns lokalt
samt en förståelse om att samverkan skapar förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. För att skapa en gemensam lägesbild används respektive organisations samlade kunskaper, erfarenheter och faktaunderlag.

Medborgare och lokalsamhällets aktörer involveras i arbetet bland annat genom medborgardialoger och
trygghetsmätningar. Ett tiotal lokala förebyggande råd har kunskap om varje områdes och stadsdels behov
och kompletterar den samlade lägesbilden.

Kvinno-, tjej- och mansjuourerna

När du känner dig utsatt finns stöd och hjälp att få genom olika jourer där du kan få prata med någon om din situation. Du kan alltid vara anonym.

Fältgruppen

Fältgruppen jobbar på fritidsgårdar, skolor, på stan och vid olika ungdomsarrangemang och huvudsakligt fokus är på barn och ungdomar under 18 år. De arbetar uppsökande och relationsskapande ute på plats där ungdomar träffas, både dag- och kvällstid.

Sidan publicerades