Dåva kraftvärmeverk på vintern

Dåva kraftvärmeverk Umeå. Foto: Johan Gunséus

Koldioxid från Dåva kan bli grönt bränsle

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet i ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind. Koldioxid från el- och värmeproduktion vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen och bli bränsle för sjöfart. Det kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå klimatmålen i Umeå kommun, en minskning av Umeås totala koldioxidutsläpp med hela 40 procent.

Enligt en förstudie som Umeå Energi har genomfört i samarbete med företaget Liquid Wind finns det goda förutsättningar att etablera en storskalig produktionsanläggning för grönt elektrobränsle, så kallad e-metanol, vid Dåva kraftvärmeverk. Energiproduktionen vid Dåva, el och värme, medför koldioxidutsläpp och det söker Umeå Energi lösningar för.

– Som energibolag har vi en viktig roll i att bidra till att minska både samhällets klimatavtryck och avtrycket från vår verksamhet. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan vi ta ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden. Målet är att Umeå ska vara klimatneutralt år 2030 och Umeå kommun 2040. Etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva kan utgöra ett viktigt steg i den riktningen”, säger Jan Ridfeldt, vd för Umeå Energi.

Koldioxid ska fångas in och bli bränsle

Tekniken för tillverkning av e-metanol bygger på att fånga in koldioxid från förbränning av biobränslen och kombinera den med så kallad grön vätgas, framställd från vindkraftsbaserad el. E-metanol är ett flytande bränsle som är enkel att lagra och kan ersätta fossila produkter inom ett stort antal användningsområden, alltifrån bränsle för transport till tillverkning av kemikalier. I Umeå är e-metanolen i första hand tänkt att användas som bränsle inom sjöfarten.

Beräkningar visar att e-metanolanläggningen på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att minska de totala koldioxidutsläppen i Umeå kommun med hela 40 procent. Verksamheten kan också skapa ett hundratal arbetstillfällen.

Umeå Energi och Liquid wind vill nu genomföra fördjupade undersökningar och söka nödvändiga tillstånd för en etablering vid Dåva kraftvärmeverk.

– Det här är ett viktigt projekt som kan bidra stort till omställningen i Umeåregionen. Vi planerar att ha allt underlag klart för ett investeringsbeslut sommaren 2024 och för en beräknad produktionsstart 2026, säger Mårten Henriksson, affärsutvecklare, Umeå Energi.

Efterfrågan från sjöfartsindustrin

Sjöfartsindustrin använder i dag nästan uteslutande fossila bränslen. Samtidigt ökar efterfrågan på klimatneutrala transporter snabbt och flera av de större rederierna har satt upp mål för en övergång till nya klimatneutrala bränslen. För att klara denna stora omställning krävs anläggningar för att producera klimatneutrala och förnybara bränslen.

– Omställningen till förnybar energi är brådskande. Världens sjöfart använder i dag 300 miljoner ton fossilt bränsle per år. Med elektrobränsle som ersättning till dagens fossila bränslen kan koldioxidutsläppen minska med över 90 procent. Vi ser fram emot vårt samarbete med Umeå Energi och deras framtidsorienterade vision som ger oss möjlighet att tillsammans etablera en elektrobränsleanläggning i Umeå, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Stora klimatvinster och ökad energieffektivitet

Etablering av en e-metanolfabrik kan ytterligare stärka Umeås position i den gröna omställningen och förstudien pekar på betydande vinster för klimat och miljö. Produktionsanläggningen har möjlighet att fånga in 230 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar en minskning av Umeås samlade koldioxidutsläpp med hela 40 procent. Umeå Energi utreder parallellt även möjligheten att fånga in och långsiktigt lagra resterande mängd koldioxid i berggrunden.

Elektrobränsleanläggningen ska producera 100 000 ton e-metanol årligen, vilket i sin tur innebär att utsläpp av 150 000 ton fossil koldioxid kan undvikas genom att byta ut fossilt sjöfartsbränsle.

Den tilltänkta placeringen intill Dåva kraftvärmeverk innebär flera fördelar utöver minskade koldioxidutsläpp. Stora mängder spillvärme från tillverkningsprocessen tas tillvara för att förse Umeåborna med fjärrvärme. Satsningen kan dessutom leda till fler arbetstillfällen och genom närheten till en helt ny järnvägsterminal är det möjligt att säkerställa hållbara transporter. Den planerade industrietableringen innebär samtidigt ett nytt tillskott i utvecklingen av Dåva företagspark.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå, ser mycket positivt på en etablering av det här slaget i Umeå:

– Det här är en fantastiskt glädjande nyhet. Det skulle på ett avgörande sätt bidra till kommunens miljömål. Vi välkomnar etableringen, som kan bli en kraftig förstärkning av den gröna industrin i Umeå och Dåva företagspark, säger Hans Lindberg.

Mer information

Liquid Wind är en ledande elektrobränsleutvecklare med målet att minska världens beroende av fossila bränslen. Liquid Wind har en gedigen pipeline av elektrobränsleprojekt under utveckling i Norden med målet att nå 8 miljoner ton investeringsbeslutade projekt till 2030. Med huvudkontor i Göteborg och lokal kontor i Köpenhamn och Stockholm, har Liquid Wind cirka 30 anställda och ett flertal investerare och parter som Alfa Laval, Carbon Clean, HyCap, Siemens Energy, Topsoe och Uniper.

Sidan publicerades