För socionomer

Praktikcentrum vid Umeå kommuns socialtjänst ligger organisatoriskt inom personalenheten. Praktikcentrum har till syfte att erbjuda studenter som går socionomprogrammet en väl fungerande praktikmiljö, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom socialtjänsten.

Praktikcentrum har ett avtal och ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Praktikcentrum tillhandahåller

  • handledare med kompetens och erfarenhet av socialt arbete
  • introduktionsutbildning för socionomstudenter i VFU där syftet är att ge studenten en bild av kommunens organisation och socialtjänsten i synnerhet
  • handledning och uppföljning för socionomstudenter
  • handledarutbildning och kursinternat för handledare för socionomstudenter, i samarbete med Institutionen för socialt arbete
  • stöd till handledaren från praktiksamordnare.

Studenter i VFU bereds även möjlighet att besöka och skaffa sig kännedom om andra sociala verksamheter.

Introduktionsutbildning

Samtliga socionomstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), i socialtjänstens verksamheter får gå en vecka lång introduktionsutbildning innan de går till sin VFU-plats. Syftet med introduktionen är att studenten ska få kännedom om socialtjänstens olika områden, arbetssätt och metoder. De får också kunskaper om bland annat på vilket sätt Umeå kommun socialtjänst är organiserad och värdegrund.

Studiebesök

Under VFU bereds socionomstudenterna tillfälle att göra studiebesök inom socialtjänstens olika områden och även till socialtjänsten närliggande områden.

Sekretess och tystnadsplikt

I samband med att du börjar din VFU får du information om sekretess och tystnadsplikt. Som student är du också skyldig att ta reda på vilka regler som gäller inom det område du gör din VFU. Reglerna omfattar även de anställda inom social­tjänsten. Sekretessbevis undertecknas av student vid början av VFU.

Sidan publicerades