Behandling av personuppgifter vid skriftlig redogörelse för brandskydd

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl).

Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna identifiera dig som lämnar skriftlig redogörelse för brandskyddet. Rättslig grund att registrera dina personuppgifter är den skyldighet vi har att handlägga din redogörelse enligt lag om skydd mot olyckor.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som erfordras för att handlägga din redogörelse och till dess att du meddelar att redogörelsen inte längre är aktuell. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Umeåregionens brand- och räddningsnämnd i Umeå kommun, umea.brandforsvar@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades