Ordlista

EFT

European Free Trade Association (EFTA) är en europeisk frihandelsorganisation som i dag består av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innebär i huvudsak att EU:s regler för den inre marknaden, undantaget handel med jordbruksprodukter, gäller för alla länder som ingår i avtalet. Den inre marknaden innebär fri rörlighet över gränserna för personer, varor, tjänster och kapital. Samtliga EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge ingår i EES.

EG

Europeiska gemenskapen eller Europeiska gemenskaperna (EG) bildades 1958. Europeiska unionen (EU) bildades 1993 i och med att medlemsländerna i EG bestämde sig för att fördjupa och bredda samarbetet ännu mer. EG-samarbetet ingår i dag som en del i EU. I EG-delen ingår bland annat den inre marknaden, jordbrukspolitiken, regionalpolitiken och EMU.

EG-domstolen

Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) består av 27 domare och åtta generaladvokater samt en förstainstansrätt som består av minst en domare från varje medlemsland. Domstolen tolkar EG-rätten och lämnar förhandsavgörande om reglernas innebörd på begäran av nationella domstolar. EG-domstolen dömer i mål mellan medlemsländerna, mellan institutionerna, mellan institutionerna och medlemsländerna samt mellan enskilda och EU:s institutioner. Domstolens utslag är bindande.

EU:s grannländer

De länder som gränsar till ett EU-land men som inte är aktuella för medlemskap i unionen.

EU-länder

EU har i dag 27 medlemsländer. De är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förvaltningsmyndighet

Myndighet som på nationell eller regional nivå ansvarar för administrationen och informationen vad gäller stöd inom strukturfonderna. Förvaltningsmyndigheten fattar beslut om vilka projekt som kan beviljas stöd inom sitt programområde. Till exempel är Länsstyrelsen i Västerbotten förvaltningsmyndighet för Norra Periferiprogrammet i Sverige. Jämför med Nationella programadministrationer.

Generaldirektorat

Avdelning inom Europeiska kommissionen, förkortas GD eller DG. Varje generaldirektorat har ansvar för ett av EU:s politikområden. Som exempel har GD Miljö ansvar för EU:s miljöpolitik. Högsta ansvarig för varje generaldirektorat är någon av kommissionens ledamöter.

Europaparlamentet

Europaparlamentet är en av EU:s institutioner. Det har 785 direktvalda ledamöter. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna med utgångspunkt i antalet invånare. Europaparlamentets inflytande har successivt ökat. I dag har parlamentet delad lagstiftningsmakt med ministerrådet inom en rad områden. I andra frågor har parlamentet endast rätt att yttra sig över lagförslag.

Europeisk dimension

I EU-stödsammanhang innebär en "europeisk dimension" att samarbetet ska ske mellan flera länder. Samarbetet ska också bygga på ett europeiskt tema eller ska bidra till att stärka den europeiska integrationen.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har till uppgift att föreslå, verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen samt att förvalta EU:s budget. Kommissionen ska verka i EU:s gemensamma intresse och får inte ta instruktioner från någon regering. De 27 kommissionärerna nomineras av medlemsländernas regeringar och måste godkännas av Europaparlamentet. Kommissionens mandatperiod är fem år.

Generaldirektorat

Avdelning inom Europeiska kommissionen, förkortas GD eller DG. Varje generaldirektorat har ansvar för ett av EU:s politikområden. Som exempel har GD Miljö ansvar för EU:s miljöpolitik. Högsta ansvarig för varje generaldirektorat är någon av kommissionens ledamöter.

Kandidatländer

Länder som har ansökt om medlemskap i EU och som godkänts som kandidatländer. I oktober 2007 är Kroatien, Makedonien och Turkiet kandidatländer.

Lissabonstrategin

På Europeiska rådets möte i Lissabon år 2000 enades stats- och regeringscheferna om den så kallade Lissabonstrategin. Strategin syftar till att fram till år 2010 skapa fler och bättre arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljön. En annan benämning på Lissabonstrategin är "Strategi för tillväxt och sysselsättning".

Medfinansiering

För att beviljas EU-stöd till ett projekt krävs ofta att projektet delfinansieras med offentliga och/eller privata medel. Den del av projektmedlen som inte kommer från EU kallas för medfinansiering. EU-stödet uppgår vanligen till högst 50 procent av projektets totala budget.

Ministerrådet

Ministerrådet, eller rådet, fattar ensamt eller tillsammans med Europaparlamentet beslut om EU-regler. I rådet möts ministrar från EU:s medlemsländer. Rådet sammanträder i olika konstellationer beroende på vilka frågor som ska beslutas.

NUTS

NUTS är EU:s regionindelning och står för nomenklatur för statistiska territoriella enheter. NUTS används bland annat i statistikredovisning och i EU:s regionalpolitik. Syftet med regionindelningen är att få fram områden. i EU:s olika medlemsländer som är jämförbara exempelvis till yta och befolkningsstorlek.

Programområde

Ett geografiskt begränsat område som till exempel omfattas av ett särskilt regionalt strukturfondsprogram.

Regionkommittén

Rådgivande kommitté till ministerrådet och kommissionen med 344 ledamöter från medlemsländerna. Konsulteras i frågor som direkt berör regioner och kommuner. Från Sverige deltar kommun- och landstingspolitiker i Regionkommittén.

Strukturfondspartnerskap

Inom varje programområde för regionalt utvecklingsstöd (se ovan) inom målet "Regional konkurrenskraft och sysselsättning" finns särskilda strukturfondspartnerskap. Dessa ska tillsammans med förvaltningsmyndigheterna prioritera mellan projektansökningar och ange särskilda prioriteringar i samband med regionala utlysningar av projektmedel.

Tredjeland

I EU-sammanhang avses med tredjeland ett land som inte är EU-medlem.

Utlysning

Inom vissa program finns särskilda tidsgränser, då ansökningarna ska lämnas in efter en inbjudan, utlysning. Kallas på engelska för "call for proposals."

Sidan publicerades