Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Sámiengiällije

Daesnie bïevnesh gååvnesieh dam hoksehtimmiem mij Upmejen tjïelte dutnjien gie lea tjïelten otnege faala. Fïerhte bijjiebaakoej nuelesne garrahbielesne bïevnesh hoksehtimmien bïjre gaavnh jïh guktie dam maahtah nuhtjedh jïh aaj telefovne-nummerem maam maahtah ringkedh jis naan gyhtjelassh.

Sidan publicerades